Teléfono

Memòria prevencionista

Tràmits en prevenció de riscos laborals

Tràmits en prevenció de riscos laborals

Comunicar l'obertura del centre de treball o la represa de l'activitat

Ha de realitzar-se una comunicació a l'autoritat laboral, tant de l'obertura de centres de treball com de la represa de l'activitat després d'efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d'importància, segons s'establix en l'Orde TIN 1071/2010, de 27 d'abril. L'obligació de realitzar la dita comunicació correspon a l'empresari, i haurà d'efectuar-se prèviament o dins dels trenta dies següents a l'obertura o represa.

Ajuda: Vegeu detall del procediment i documentació a presentar.


Notificar els accidents de treball i les malalties professionals

L'empresari està obligat a notificar a l'autoritat laboral els accidents de treball i malalties professionals que hagen patit els seus treballadors, segons s'establix en larticle 23.1.e y 23.3 de la LPRL, i en la forma prevista en l'Orde de 16 de desembre de 1987.
Especialment, ha de tindre's en compte que aquells accidents que provoquen la defunció del treballador, que siguen considerats com a greus o molt greus o que afecten més de quatre treballadors, hauran de comunicar-se a l'autoritat laboral, en el termini màxim de vint-i-quatre hores.

Ajuda: Vegeu detall del procediment i documentació a presentar.

 

Comunicar l'exempció de l'obligació d'auditoria

Les empreses que exercisquen l'activitat preventiva amb els seus propis mitjans, hauran de sotmetre el seu sistema de prevenció a una auditoria o avaluació externa, segons es regula en el capítol V del RSP.

Ajuda: Llistat d'entitats auditores autoritzades

No obstant això, per a les empreses de fins a 50 treballadors que no realitzen activitats de l'annex I del RSP i que exercixen les activitats preventives amb els seus mitjans, sempre que les dites activitats preventives siguen d'escassa complexitat, es considera que han complit l'obligació d'auditoria quan òmpliguen i remeten a l'autoritat laboral una notificació sobre la concurrència de condicions que no fan necessari recórrer a esta, segons model establit en l'annex II del RSP

Ajuda: descarregueu model a presentar (annex II del RSP)


Sol·licitar el registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de Seguretat i Salut

S'ha de dur a terme una sol·licitud de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de Prevenció i, en cas d'empreses de més de 50 treballadors, de constitució dels comités de Seguretat i Salut, d'acord amb el que preveu el Decret 18/2000, de 8 de febrer, del Govern Valencià.
Per a això, s'hauran d'omplir (en imprés normalitzat) les corresponents actes i presentar-les en el termini d'un mes en el depòsit d'actes de designació de delegats de Prevenció i en el depòsit d'actes de constitució de comités, respectivament.
En cas de creació d'un Comité de Seguretat i Salut Intercentres, la comunicació i la corresponent acta de constitució haurà de presentar-se davant de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral de la conselleria competent territorialment.

Ajuda: Vegeu detall del procediment i documentació a presentar