Telèfon

Memòria prevencionista

Tràmits en prevenció de riscos laborals

Tràmits en prevenció de riscos laborals

Comunicar l'obertura del centre de treball o la represa de l'activitat

Ha de realitzar-se una comunicació a l'autoritat laboral, tant de l'obertura de centres de treball com de la represa de l'activitat després d'efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d'importància, segons s'estableix en l'OrdreTIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. 

L'obligació de realitzar aquesta comunicació correspon l'empresa i haurà d'efectuar-se prèviament o dins dels trenta dies següents a l'obertura o represa.

Notificar els accidents de treball i les malalties professionals

L'empresa està obligada a notificar a l'autoritat laboral els accidents de treball i malalties professionals que haja patit les persones que en ella treballen, segons s'estableix en l'article 23.1.e i 23.3 de la LPRL, i en la forma prevista en l'Ordre de 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen nous models per a la notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per al seu emplenament i tramitació.

Ha de tindre's en compte, especialment, que els accidents mortals, que siguen considerats com a greus o molt greus o que afecten més de quatre persones hauran de comunicar-se a l'autoritat laboral en el termini màxim de vint-i-quatre hores.

Comunicar l'exempció de l'obligació  d'auditoria

Les empreses que desenvolupen l'activitat preventiva amb els seus propis mitjans, hauran de sotmetre el seu sistema de prevenció a una auditoria o avaluació externa, segons es regula en el capítol V del RSP.

Consulte les entitats auditores autoritzades en la web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

No obstant això, per a empreses de menys de 50 persones en la seua plantilla que no realitzen activitats de l'annex I del RSP i que desenvolupen les activitats preventives amb els seus propis mitjans,  sempre que aquestes activitats preventives siguen d'escassa complexitat es considera que han complit l'obligació d'auditoria quan emplenen i remeten a l'autoritat laboral una notificació sobre la concurrència de condicions que no fan necessari recórrer a aquesta, segons el model establit en l'annex II del RSP.

Sol·licitar el registre i depòsit de les actes de designació de delegats o delegades de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut

S'ha de dur a terme una sol·licitud de registre i depòsit de les actes de designació de delegats o delegades de prevenció i, en cas d'empreses de més de 50 persones treballadores, de constitució dels comités de seguretat i salut, conforme al que es preveu en el Decret 18/2000, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'estableix l'obligació de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció, i de constitució dels comités de seguretat i salut.

Per a això, s'hauran d'emplenar (en formulari normalitzat) les corresponents actes i presentar-les en el termini d'un mes en el depòsit d'actes de designació de delegats i delegades de prevenció i en el depòsit d'actes de constitució de comités, respectivament.

En cas de creació d'un comité de seguretat i salut intercentres la comunicació i la corresponent acta de constitució haurà de presentar-se davant la direcció general de Treball i Seguretat Laboral de la conselleria competent territorialment.