Teléfono

Memòria prevencionista

Principals obligacions en prevenció de riscos laborals

Principals obligacions en prevenció de riscos laborals

Adoptar un model d'organització preventiva en l'empresa

La prevenció de riscos es durà a terme en l'empresa, a través d'una o diverses de les següents modalitats organitzatives:

  • Assumint-la el mateix empresari, que pot dur a terme directament l'activitat preventiva quan es complisquen les condicions que s'establixen en l'article 11 del Reial Decret 39/1997,  pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció (RSP). La vigilància de la salut haurà de concertar-la amb un servici de prevenció alié.
  • Per mitjà de treballadors designats, que podran desenvolupar l'activitat preventiva. Les condicions i requisits necessaris per a adoptar esta modalitat s'establixen en els articles 12 i 13 del RSP. La vigilància de la salut haurà de ser concertada amb un servici de prevenció extern.
  • A través d'un o més serveis de prevenció aliens, als quals haurà d'acudir-se sempre que l'activitat preventiva no siga desenvolupada amb recursos propis o estos no siguen suficients. Els supòsits en què s'ha de recórrer a esta modalitat s'establixen en l'article 16 del RSP.

Ajuda: Llistat d'entitats acreditades com a servicis de prevenció aliens

  • Constituint un servei de prevenció propi, en aquells casos i amb les condicions establides en els articles 14 i 15 del RSP o per mitjà d'un servici de prevenció mancomunat, segons l'article 21 del RSP. 


Elaborar un Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Ha d'elaborar-se i implantar-se un Pla de Prevenció de Riscos Laborals, el contingut del qual es detalla en l'article 2.2 del RSP.

Ajuda: Guia de l'INSHT sobre integració de la prevenció

No obstant això, per a empreses de menys de 50 treballadors, que no realitzen activitats perilloses, es pot simplificar este pla, i presentar-lo de forma conjunta amb l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva, en un únic document reduït.

Ajuda: Guia de l'INSHT sobre simplificació documental, amb orientacions per a l'elaboració d'un document únic que continga el Pla de Prevenció de Riscos Laborals, l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva.
 

Avaluar els riscos i planificar la prevenció

Ha de realitzar-se l'avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva, segons el que establix l' article 1'article 16 de la LPRL els continguts i altres aspectes necessaris dels quals, per a la seua elaboració, s'establixen, respectivament, en la Secció 1a i en la Secció 2a del capítol II del RSP.

 

Formar i informar els treballadors

S'ha d'informar i formar els treballadors respecte als seus riscos en el treball i sobre les mesures o activitats per a previndre, especialment davant d'emergències i davant de risc greu i imminent. Les obligacions relatives a la informació i formació dels treballadors s'arrepleguen, respectivament, en els articles 18.1 i 19 de la LPRL.
 

Consulta i participació dels treballadors

L'empresari ha de consultar amb els treballadors, o els seus representants, en totes les qüestions que afecten la seua seguretat i salut en el treball, i permetre'n la participació.

Els treballadors poden estar representats pel Comité de Seguretat i Salut (enllaçar amb l'apartat corresponent) i pels delegats de Prevenció (enllaçar amb l'apartat corresponent), o pel Comité d'Empresa i pels delegats de Personal. Les obligacions de consulta i participació s'arrepleguen en l'article 18.2 de la LPRL.
 

Vigilar la salut dels treballadors

L'empresari garantirà als treballadors el seu servei la vigilància del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball, quan estos inicien el seu treball; després de l'assignació de tasques amb nous riscos; després d'una absència prolongada per motius de salut, i periòdicament, quan així es determine a partir de l'avaluació de riscos del lloc.
Com a norma general, la vigilància de la salut es realitzarà a través d'un servici de prevenció alié i, en qualsevol cas, s'ajustarà al que establix l' article 22 de la LPRL.

 

Coordinar les activitats empresarials

Quan en un mateix centre de treball exercisquen activitats treballadors de dos o més empreses, inclosos els autònoms, estos hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, a través d'una adequada coordinació d'activitats empresarials.
La forma de dur a terme tot l'anterior, està regulada en el Reial Decret  171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Adoptar mesures en cas d'emergència

Les obligacions en matèria de mesures d'emergència s'arrepleguen en l'article 20 de la LPRL. Les mesures d'emergència que adoptem hauran d'orientar-se cap a:

  • La prestació dels primers auxilis
  • La lluita contra incendis
  • L'evacuació dels treballadors i altres afectats
     

Investigar els danys per a la salut (accidents de treball i malalties professionals)

Quan es produïsca un dany per a la salut d'un treballador, haurà de realitzar-se una investigació respecte d'això, per tal de detectar les causes i així poder actuar sobre estes, conforme s'establix en l'article 16.3 de la LPRL
A més, l'empresari està obligat a notificar per escrit a l'autoritat laboral, els danys per a la salut que s'hagen produït amb motiu del treball (article 23.3 de la LPR).

Ajuda: procediment per a notificació d'accidents de treball i malalties professionals.
 

Documentar les activitats preventives

S'ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral, com a mínim, la documentació relativa a la gestió de la prevenció que s'indica en l'article 23 de la LPRL.

 

Protegir col·lectius de risc

S'hauran d'adoptar mesures específiques de prevenció i/o protecció, especialment per:
Als treballadors especialment sensibles a determinats riscos (article  25 de la LPRL).

La maternitat (article 26 de la LPRL).

Ajuda: llista no exhaustiva d'agents, procediments i condicions de treball que poden influir negativament en la salut de les treballadores embarassades, o en període de lactància natural, del fetus o del xiquet durant el període de lactància natural(annex VII del RSP)

Ajuda: llista no exhaustiva d'agents i condicions de treball als quals no podrà haver risc d'exposició per part de treballadores embarassades o en període de lactància natural (annex VIII del RSP)

Els jóvens menors de 18 anys (article  27 de la LPRL).

Ajuda: Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits a la dona i als menors, derogat en els aspectes relatius al treball de les dones per la Llei de Prevenció de Risc Laborals.