Telèfon

Memòria prevencionista

Assessorament i assistència tècnica

Assessorament i assistència tècnica

D'entre les competències en matèria d'assistència i assessorament tècnic que se li atorguen a l'INVASSAT per mitjà del decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, destaquen les següents:
  • a) Establir un sistema d'informació i consulta tècnica al servei de les empreses i persones treballadores, als quals es podrà facilitar el seu accés per mitjans telemàtics. El servei serà de caràcter gratuït, i no podrà estendre's a qüestions que per les seues característiques particulars afecten l'exercici de professions col·legiades o a la lliure competència entre empreses l'activitat de les quals siga la d'assessorament o assistència tècnica. Pot sol·licitar-se informació sobre aspectes tècnics i normatius en matèria de prevenció de riscos laborals usant aquest formulari o a través del telèfon gratuït 900 353 066.
  • b) Formular criteris i recomanacions de contingut tècnic i científic en matèria de seguretat i salut en el treball. En la secció Publicacions d'aquest portal trobarà recursos documentals com a criteris tècnics, anotacions tècniques, fitxes d'investigació d'accidents, alertes, etc.
  • c) Efectuar el seguiment de la gestió de la prevenció de riscos laborals que es realitza en els centres i llocs de treball radicats en la Comunitat Valenciana, amb les excepcions que la Llei de prevenció de Riscos Laborals estableix en el seu article 3, sense perjudici de prestar assessorament i assistència tècnica quan així es demande per les persones titulars, responsables o personal d'aquests centres de treball.
  • d) Assistir tècnicament i assessorar les autoritats laborals, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social i a les autoritats judicials. Es prestarà en els termes requerits per aquestes, incloses les actuacions de caràcter pericial.
  • e) Assistir tècnicament a l'autoritat laboral per al seguiment i control dels registres reglamentaris, comunicacions d'obertures i altres obligacions empresarials contingudes en les disposicions en matèria de seguretat i salut en el treball.

 

Recorde estos servicis d'informació a la ciutadania!

Si necessita qualsevol tipus d'informació sobre salut o seguretat en el treball consulte'ns usant:
el formulari de consultes i suggeriments
el telèfon gratuït 900 353 066

 

ACTUACIONS