Teléfono

Memòria prevencionista

Què és la prevenció de riscos laborals?

Què és la prevenció de riscos laborals?

S'entén per prevenció el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat de l'empresa, per tal d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball.

S'entén com a risc laboral la possibilitat que un treballador patisca un determinat dany derivat del treball.
 
Es consideren danys derivats del treball les malalties, patologies o lesions patides amb motiu o ocasió del treball.

Quina és la normativa de referència en matèria de prevenció de riscos laborals?

La norma marc de referència és la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL).
 
La LPRL es desenvolupa, des del punt de vista tecnicoreglamentari, per mitjà de textos legals que regulen aspectes concrets, en matèria de seguretat i salut en el treball. (Invassat > Normativa bàsica en prevenció de riscos laborals)

La LPRL, en l'article 14, establix de forma expressa el dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, la qual cosa suposa un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels seus treballadors davant dels riscos laborals.


Principis de l'acció preventiva

Són els que preveu l'article 15 de la LPRL, a saber:

 • Evitar els riscos.
 • Avaluar els riscos que no es puguen evitar.
 • Combatre els riscos en el seu origen.
 • Adaptar el treball a la persona.
 • Tindre en compte l'evolució de la tècnica.
 • Substituir el perillós pel que comporte poc o cap perill.
 • Planificar la prevenció.
 • Adoptar mesures que anteposen la protecció col·lectiva a la individual.
 • Donar les degudes instruccions als treballadors.
A més, l'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i de salut laboral en el moment d'encomanar-los les tasques.
 

Pilars bàsics de la gestió preventiva en l'empresa

D'entre les obligacions que arreplega la LPRL es destaquen les següents, com a pilars bàsics de tota acció preventiva:

 • Integrar les actuacions de prevenció de riscos laborals dins del sistema de gestió general de l'empresa, al mateix nivell que l'activitat productiva, de qualitat, mediambiental, comercial, etc.
 • Dissenyar i implantar un Pla de Prevenció, entés este com un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals, com a instrument d'integració.
 • Avaluar els riscos laborals a què estan exposats els treballadors i planificar l'activitat preventiva que es derive de la dita avaluació, com a instruments essencials de disseny i implantació del Pla de Prevenció anterior.
 • La deguda formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut laboral, perquè estiguen en condicions de conéixer els riscos a què estan exposats en el seu lloc de treball i poder combatre'ls, així com perquè puguen col·laborar amb l'empresari en la millora contínua en esta matèria.
 • La consulta i participació dels treballadors en totes aquelles qüestions relacionades amb la seguretat i salut laboral en l'àmbit de l'empresa.

Quins objectius s'aconseguixen quan l'empresa gestiona adequadament la prevenció de riscos laborals?

 • Disminució d'accidents, incidents i danys derivats del treball, així com les seues conseqüències humanes, econòmiques i legals.
 • Llocs de treball segurs i saludables.
 • Treballadors més satisfets i implicats amb l'empresa. Millora del clima laboral.
 • Augment de la productivitat. Disminució de desperdicis productius en sentit ampli.
 • Augment de la competitivitat i imatge d'empresa i impulsar el desenvolupament del projecte empresarial.
 • Complir la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral i evitar les conseqüències legals dels seus incompliments.