Teléfono

Memòria prevencionista

Obligacions de les empreses usuàries d'ETTs

Obligacions de les empreses usuàries d'ETTs

A més dels tràmits i obligacions en matèria de PRL que li apliquen com a empresa o autònom amb treballadors a càrrec seu, si contracta personal a través d'una ETT haurà de complir amb les obligacions a què obliga el Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal:
 

Obligacions Art.RD.216/1999
Informar l'ETT sobre les característiques pròpies del lloc de treball i de les tasques a desenrotllar, sobre els seus riscos professionals i sobre les aptituds, capacitats i qualificacions professionals requerides. 2.1, 2.2
Rebre acreditació documental de l'ETT que el treballador posat a la seua disposició ha rebut les informacions relatives als riscos i mesures preventives, posseïx la formació específica necessària i compta amb un estat de salut compatible amb el lloc de treball a exercir. 3.5
Informar el treballador posat a la seua disposició dels riscos existents per a la salut i seguretat i de les corresponents mesures i activitats de prevenció i protecció. 4.1
Informar els delegats de prevenció o, si no n'hi ha, els representants legals dels seus treballadors de la incorporació de tot treballador posat a la seua disposició per una ETT. 4.3
Informar el seu SPA o, si és el cas, els treballadors designats per al desenrotllament de les activitats preventives de la incorporació de tot treballador posat a la seua disposició per una ETT. 4.3
Informar l'ETT de tota avaluació dels riscos a què estiguen exposats els treballadors posats a la seua disposició, amb la periodicitat requerida. 5.3
Informar per escrit a l'ETT de tot dany per a la salut del treballador posat a la seua disposició que s'haguera produït amb motiu del desenrotllament del seu treball. 7.2