Telèfon

Memòria prevencionista

SSL en tallers de falles i fogueres

SSL en tallers de falles i fogueres

Guia de prevenció de riscos laborals en l’elaboració i muntatge de falles i fogueres. Juan Carlos Castellanos Alba, Juan José Puchau Fabado, Pilar Sureda Martínez, Paula Beltrán Taurá i Miguel Font Vicent. 2023. Descàrrega de la guia completa [51,3 Mb].

 1. Índex general, introducció i objectiu [0,9 Mb].
 2. Part general [11,3 Mb], en la qual es fa una descripció genèrica dels principals processos productius de l’activitat i s’aborden les principals obligacions que, en matèria de seguretat i salut en el treball, imposa la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, a empreses i persones treballadores.
 3. Part relativa als riscos de l’activitat de taller i mesures preventives [19,8 Mb], en la qual s’aborden els riscos laborals més importants als quals es poden exposar les persones treballadores en el procés de fabricació del monument en el taller, així com les mesures preventives i de protecció que han d’adoptar-se per a combatre’ls. Tot això tant des del punt de vista de la seguretat laboral com de la higiene industrial i de l’ergonomia i psicosociologia aplicada.
 4. Part relativa als riscos del transport del monument i mesures preventives [1,9 Mb]. En aquesta part s’aborden els riscos laborals relacionats amb el transport dels diferents elements que componen la falla o la foguera des del taller fins al lloc previst per a la plantà i les mesures preventives que cal adoptar en aquest.
 5. Part relativa al muntatge del monument al carrer (plantà) [8 Mb], on s’aborden els riscos laborals propis del procés de muntatge de les diferents parts que componen el monument, al lloc públic on està prevista la ubicació definitiva i les mesures preventives que cal adoptar en el procés de la plantà.
 6. Referències normatives i bibliogràfiques [0,4 Mb].
 7. Annex de fitxes [10,3 Mb] en què el lector o lectora podrà, si ho necessita, ampliar coneixements sobre determinats riscos i mesures preventives i de protecció, amb un grau de profunditat més elevat.

 

El campus virtual de l'INVASSAT t'ofereix el Curs en línia de prevenció de riscos laborals nivell bàsic per a tallers de falles i fogueres. Esta formació correspon a l'establida en el reglament dels Serveis de Prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener) i capacita per al desenvolupament de les funcions del nivell bàsic especificat en el seu article 35.
Publicador de continguts

Normativa legal i reglamentària

 • Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 • Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.

Normativa tècnica

Guies tècniques

Notes tècniques de prevenció

Més informació

Normativa legal i reglamentària

 • Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 • Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.
 • Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries
 • Reial decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball.
 • Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric

Guies tècniques

Notes tècniques de prevenció

Més informació

Normativa legal i reglamentària

 • Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.

Normativa tècnica

Guies tècniques

Notes tècniques de prevenció

Normativa legal i reglamentària

 • Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguen derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques
 • Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.

Normativa tècnica

Guies tècniques

Notes tècniques de prevenció

Normativa legal i reglamentària

 • Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
 • Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció

Normativa tècnica

Guies tècniques

Notes tècniques de prevenció

Més informació

 

Consulta la nostra selecció de recursos sobre estrés tèrmic en el treball en el nostre catàleg INVASSAT-OPAC.

Normativa legal i reglamentària

 • Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball
 • Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball

Normativa tècnica

Guies tècniques

Notes tècniques de prevenció

Més informació

Normativa tècnica

Guies tècniques

Notes tècniques de prevenció

Més informació

Normativa tècnica

 • Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporte riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors.

Guies tècniques

Més informació

 

Més informació

Normativa legal i reglamentària

 • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març
 • Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de vehicles
 • Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Normativa tècnica

Guies tècniques

Normativa legal y reglamentària

Normativa tècnica


Guies tècniques

Més informació

 

Consulta la nostra selecció de recursos sobre equips de protecció individual en el nostre catàleg INVASSAT-OPAC.