Teléfono

Memòria prevencionista

Condicions de treball

Condicions de treball

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treballBoletín Oficial del Estado, núm. 230, 26.09.1995, p. 28606-28613. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen els disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.  Boletín Oficial del Estado, núm. 97, 23.04.1997, p. 12918-12926 [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individualBoletín Oficial del Estado, núm. 140, 12.06.1997, p. 18000-18017. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 294/2004, de 20 de febrer, pel que es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, quant al temps de treball en l'aviació civilBoletín Oficial del Estado, núm. 50, 27.02.2004, p. 9246-9248.

Reial Decret 1579/2008, de 26 de setembre, pel que es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, i es regulen determinats aspectes de les condicions de treball dels treballadors mòbils que realitzen servicis d'interoperabilitat transfronterera en el sector del transport ferroviariBoletín Oficial del Estado, núm. 240, 04.10.2008, p. 40077-40079. 

Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que haja donat a llum o en període de lactànciaBoletín Oficial del Estado, núm. 57, 07.03.2009, p. 23288-23292.

Reial Decret 1163/2009 , de 10 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 640/2007, de 18 de maig, pel que s'estableixen excepcions a l'obligatorietat de les normes sobre temps de conducció i descans i l'ús del tacògraf en el transport per carreteraBoletín Oficial del Estado, núm. 177, 23.07.2009, p. 62879-62880.

Reial Decret 1001/2010, de 5 d'agost, pel que s'estableixen normes de seguretat aeronàutica en relació amb els temps d'activitat i els requisits de descans dels controladors civils de trànsit aeriBoletín Oficial del Estado, núm. 190, 06.08.2010, p. 68564-68573. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 


Orde DEF/253/2015, de 9 de febrer, per la qual es regula el règim de vacacions, permisos, reduccions de jornada i llicències dels membres de les Forces ArmadesBoletín Oficial del Estado, núm. 42, 18.02.2015, pp. 13193-13208. 
 

CONSULTE A MÉS