Teléfono

Memòria prevencionista

Normativa reguladora de l'INVASSAT

Normativa reguladora de l'INVASSAT


Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

Decret 123/2001, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms.

Decret 57/2008, de 25 d'abril, del Consell, pel qual s'atribuïxen competències en matèria d'infraccions i sancions en l'ordre social i en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Decret 222/2009, d'11 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que hauran de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana on es presten serveis sanitaris.

Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.

Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

Ordre de 20 de febrer de 1998, del conseller de Sanitat, del conseller de Sanidad, per la qual és desenvolupen els competències de l'autoritat sanitària a la Comunitat Valenciana establides en el Reglament dels Serveis de Prevenció aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

Ordre de 6 d'agost de 2001, del conseller de Sanitat, per la qual s'estructura i organitza el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Sanitari de la Generalitat Valenciana.

Ordre 25/2010, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es creen els fitxers informatitzats de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

Ordre 6/2012, de 19 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix el procediment de comunicació de sospites de malalties professionals a la Comunitat Valenciana, a través del Sistema d'Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral.

Ordre 27/2012 de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 23 de febrer de 2006, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord del Ple del Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, pel qual aprova el seu reglament de règim intern.