Teléfono

Memòria prevencionista

Normativa bàsica en Prevenció de Riscos Laborals

Normativa bàsica en Prevenció de Riscos Laborals

Li presentem ací una selecció de la normativa bàsica d'aplicació en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals a Espanya i la Comunitat Valenciana. Les normes es presenten en la seua versió consolidada.

Llei 31/1995, de 8 de novembre
, de prevenció de Riscos Laborals.
 
 

NORMATIVA BÀSICA DE DESENVOLUPAMENT DE LA LPRL

 • Reial decret 1879/1996, de 2 d'agost, pel que es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.
 • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
 • Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball.
 • Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
 • Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporte riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
 • Reial decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.
 • Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.
 • Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
 • Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
 • Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 • Reial decret 1216/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball a bord dels vaixells de pesca.
 • Reial decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel qual s'aproven les disposicions mínimes adscrites a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en els activitats mineres.
 • Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
 • Reial decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal.
 • Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
 • Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
 • Reial decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball.
 • Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguen derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.
 • Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.
 • Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.
 • Reial decret 1109/2007, de 24 de agosto, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.
 • Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
 • Reial decret 486/2010, de 23 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a radiacions òptiques artificials.
 • Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per a desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.
 • Reial decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics.

UNA ALTRA NORMATIVA BÀSICA D'APLICACIÓ EN PRL

LEGISLACIÓ NACIONAL

 

 • Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció
 • Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Reial decret Legislativo 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
 • Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre col·laboració de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.
 • Reial decret 413/1997, de 21 de març, sobre protecció operacional dels treballadors externs amb el risc d'exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada.
 • Reial decret 1932/1998, d'11 de setembre, d'adaptació dels capítols III i V de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, a l'àmbit dels centres i establiments militars.
 • Reial decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica dels treballadors del mar.
 • Reial decret 138/2000, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.
 • Reial decret 707/2002, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.
 • Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
 • Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual és desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
 • Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.
 • Reial decret 179/2005, de 18 de febrer, sobre prevenció de riscos laborals en la Guàrdia Civil.
 • Reial decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual és regula el règim de funcionament dels mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció alié.
 • Reial decret 689/2005, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 138/2000, de 4 de febrer.
 • Reial decret 2/2006, de 16 de gener, pel qual s'estableixen normes sobre prevenció de riscos laborals en l'activitat dels funcionaris del Cos Nacional de Policia.
 • Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seua notificació i registre.
 • Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre, pel qual és regulen els reconeixements mèdics d'embarque marítim.
 • Reial decret 1755/2007, de 28 de desembre, de prevenció de riscos laborals del personal militar de les Forces Armades i de l'organització dels serveis de prevenció del Ministeri de Defensa.
 • Reial decret 298/2009, de 6 de març, pel qual és modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de Gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que haja donat a llum o en període de lactància.
 • Reial decret 67/2010, de 29 de gener, d'adaptació de la legislació de Prevenció de Riscos Laborals a l'Administració General de l'Estat.
 • Reial decret 1084/2014, de 19 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 67/2010, de 29 de gener, d'adaptació de la legislació de Prevenció de Riscos Laborals a l'Administració General de l'Estat.
 • Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.
 • Reial decret 192/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aproven els estatuts de l'Organisme Autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l'acció protectora de la Seguretat Social a realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
 • Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seua transmissió per procediment electrònic.
 • Ordre INT/724/2006, de 10 de març, per la qual és regulen els òrgans de prevenció de riscos laborals en la Guàrdia Civil.
 • Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual és regulen els activitats preventives en l'àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.
 • Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la qual s'estableix el model de part de malaltia professional, es dicten normes per a la seua elaboració i transmissió i es crea el corresponent fitxer de dades personals.
 • Ordre DEF/3573/2008, de 3 de desembre, per la qual s'estableix l'estructura dels serveis de prevenció de riscos laborals en el Ministeri de Defensa.
 • Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball.
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.
 • Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en allò referit a l'acreditació d'entitats especialitzades com a serveis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per a realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses.
 • Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants en el sector sanitari i hospitalari.
 • Ordre ESS/256/2018, de 12 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.
 • Resolució de 26 de novembre de 2002, de la Sotssecretaría, per la qual es regula la utilització del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (Delt@) que possibilita la transmissió per procediment electrònic dels nous models per a la notificació d'accidents de treball, aprovats per l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre.
 • Resolució de 17 de febrer de 2004, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual s'aprova i disposa la publicació del model de Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals per a l'Administració General de l'Estat.
 • Resolució de 5 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual es dicten instruccions a les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en relació amb l'aplicació de l'article 32 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en la redacció donada per la disposició final sisena de la Llei 32/2010, de 5 agost.
 • Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova i publica l'Acord de 27 de juliol de 2011 de la Mesa General de Negociació de l'Administració General de l'Estat sobre el Protocol d'actuació enfront de l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i dels Organismes Públics vinculats a ella.

Pujar

LEGISLACIÓ VALENCIANA

 

 • Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.
 • Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • Decret 123/2001, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms.
 • Decret 57/2008, de 25 d'abril, del Consell, pel qual s'atribuïxen competències en matèria d'infraccions i sancions en l'ordre social i en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 222/2009, d'11 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que hauran de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana on es presten serveis sanitaris.
 • Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.
 • Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).
 • Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 • Ordre de 20 de febrer de 1998, del conseller de Sanitat, del conseller de Sanidad, per la qual és desenvolupen els competències de l'autoritat sanitària a la Comunitat Valenciana establides en el Reglament dels Serveis de Prevenció aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener.
 • Ordre de 6 d'agost de 2001, del conseller de Sanitat, per la qual s'estructura i organitza el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Sanitari de la Generalitat Valenciana.
 • Ordre 25/2010, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es creen els fitxers informatitzats de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.
 • Ordre 6/2012, de 19 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix el procediment de comunicació de sospites de malalties professionals a la Comunitat Valenciana, a través del Sistema d'Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral.
 • Ordre 27/2012 de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

UNA ALTRA NORMATIVA D'INTERÉS

NORMATIVA NACIONAL

 

 • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria.
 • Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.
 • Reial decret 251/1997, de 21 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del Consell de Coordinació de la Seguretat Industrial.
 • Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.
 • Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.
 • Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions.
 • Reial decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes.
 • Reial decret 393/2007, de 23 de marzo, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència.
 • Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen els normes per a la comercialització i posada en servei dels màquines.
 • Reial decret 1308/2011, de 26 de setembre, sobre protecció física de les instal·lacions i els materials nuclears, i de les fonts radioactives.
 • Ordre APU/3554/2005, de 7 de novembre, per la qual és regula el procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servei en l'àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE.

NORMATIVA VALENCIANA