Visualització de contingut web

Normativa bàsica en Prevenció de Riscos Laborals

Li presentem ací una selecció de la normativa bàsica d'aplicació en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals a Espanya i la Comunitat Valenciana. Les normes es presenten en la seua versió consolidada.

Llei 31/1995, de 8 de novembre
, de prevenció de Riscos Laborals.
 
 

NORMATIVA BÀSICA DE DESENVOLUPAMENT DE LA LPRL

 • Reial decret 1879/1996, de 2 d'agost, pel que es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.
 • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
 • Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball.
 • Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
 • Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporte riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
 • Reial decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.
 • Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.
 • Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
 • Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
 • Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 • Reial decret 1216/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball a bord dels vaixells de pesca.
 • Reial decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel qual s'aproven les disposicions mínimes adscrites a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en els activitats mineres.
 • Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
 • Reial decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal.
 • Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
 • Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
 • Reial decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball.
 • Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguen derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.
 • Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.
 • Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.
 • Reial decret 1109/2007, de 24 de agosto, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.
 • Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
 • Reial decret 486/2010, de 23 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a radiacions òptiques artificials.
 • Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per a desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.
 • Reial decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics.

UNA ALTRA NORMATIVA BÀSICA D'APLICACIÓ EN PRL

LEGISLACIÓ NACIONAL

 

 • Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció
 • Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Reial decret Legislativo 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
 • Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre col·laboració de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.
 • Reial decret 413/1997, de 21 de març, sobre protecció operacional dels treballadors externs amb el risc d'exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada.
 • Reial decret 1932/1998, d'11 de setembre, d'adaptació dels capítols III i V de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, a l'àmbit dels centres i establiments militars.
 • Reial decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica dels treballadors del mar.
 • Reial decret 138/2000, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.
 • Reial decret 707/2002, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.
 • Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
 • Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual és desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
 • Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.
 • Reial decret 179/2005, de 18 de febrer, sobre prevenció de riscos laborals en la Guàrdia Civil.
 • Reial decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual és regula el règim de funcionament dels mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció alié.
 • Reial decret 689/2005, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 138/2000, de 4 de febrer.
 • Reial decret 2/2006, de 16 de gener, pel qual s'estableixen normes sobre prevenció de riscos laborals en l'activitat dels funcionaris del Cos Nacional de Policia.
 • Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seua notificació i registre.
 • Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre, pel qual és regulen els reconeixements mèdics d'embarque marítim.
 • Reial decret 1755/2007, de 28 de desembre, de prevenció de riscos laborals del personal militar de les Forces Armades i de l'organització dels serveis de prevenció del Ministeri de Defensa.
 • Reial decret 298/2009, de 6 de març, pel qual és modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de Gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que haja donat a llum o en període de lactància.
 • Reial decret 67/2010, de 29 de gener, d'adaptació de la legislació de Prevenció de Riscos Laborals a l'Administració General de l'Estat.
 • Reial decret 1084/2014, de 19 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 67/2010, de 29 de gener, d'adaptació de la legislació de Prevenció de Riscos Laborals a l'Administració General de l'Estat.
 • Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.
 • Reial decret 192/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aproven els estatuts de l'Organisme Autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l'acció protectora de la Seguretat Social a realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
 • Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seua transmissió per procediment electrònic.
 • Ordre INT/724/2006, de 10 de març, per la qual és regulen els òrgans de prevenció de riscos laborals en la Guàrdia Civil.
 • Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual és regulen els activitats preventives en l'àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.
 • Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la qual s'estableix el model de part de malaltia professional, es dicten normes per a la seua elaboració i transmissió i es crea el corresponent fitxer de dades personals.
 • Ordre DEF/3573/2008, de 3 de desembre, per la qual s'estableix l'estructura dels serveis de prevenció de riscos laborals en el Ministeri de Defensa.
 • Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball.
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.
 • Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en allò referit a l'acreditació d'entitats especialitzades com a serveis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per a realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses.
 • Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants en el sector sanitari i hospitalari.
 • Ordre ESS/256/2018, de 12 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.
 • Resolució de 26 de novembre de 2002, de la Sotssecretaría, per la qual es regula la utilització del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (Delt@) que possibilita la transmissió per procediment electrònic dels nous models per a la notificació d'accidents de treball, aprovats per l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre.
 • Resolució de 17 de febrer de 2004, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual s'aprova i disposa la publicació del model de Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals per a l'Administració General de l'Estat.
 • Resolució de 5 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual es dicten instruccions a les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en relació amb l'aplicació de l'article 32 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en la redacció donada per la disposició final sisena de la Llei 32/2010, de 5 agost.
 • Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova i publica l'Acord de 27 de juliol de 2011 de la Mesa General de Negociació de l'Administració General de l'Estat sobre el Protocol d'actuació enfront de l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i dels Organismes Públics vinculats a ella.

Pujar

LEGISLACIÓ VALENCIANA

 

 • Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.
 • Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • Decret 123/2001, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms.
 • Decret 57/2008, de 25 d'abril, del Consell, pel qual s'atribuïxen competències en matèria d'infraccions i sancions en l'ordre social i en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 222/2009, d'11 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que hauran de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana on es presten serveis sanitaris.
 • Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.
 • Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).
 • Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 • Ordre de 20 de febrer de 1998, del conseller de Sanitat, del conseller de Sanidad, per la qual és desenvolupen els competències de l'autoritat sanitària a la Comunitat Valenciana establides en el Reglament dels Serveis de Prevenció aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener.
 • Ordre de 6 d'agost de 2001, del conseller de Sanitat, per la qual s'estructura i organitza el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Sanitari de la Generalitat Valenciana.
 • Ordre 25/2010, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es creen els fitxers informatitzats de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.
 • Ordre 6/2012, de 19 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix el procediment de comunicació de sospites de malalties professionals a la Comunitat Valenciana, a través del Sistema d'Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral.
 • Ordre 27/2012 de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

UNA ALTRA NORMATIVA D'INTERÉS

NORMATIVA NACIONAL

 

 • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria.
 • Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.
 • Reial decret 251/1997, de 21 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del Consell de Coordinació de la Seguretat Industrial.
 • Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.
 • Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.
 • Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions.
 • Reial decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes.
 • Reial decret 393/2007, de 23 de marzo, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència.
 • Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen els normes per a la comercialització i posada en servei dels màquines.
 • Reial decret 1308/2011, de 26 de setembre, sobre protecció física de les instal·lacions i els materials nuclears, i de les fonts radioactives.
 • Ordre APU/3554/2005, de 7 de novembre, per la qual és regula el procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servei en l'àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE.

NORMATIVA VALENCIANA