Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Evolució d'accidents en jornada de treball i malalties professionals i índexs d'incidència Comunitat Valenciana vs nacional 2000-2021

ESTADÍSTIQUES DE L'INVASSAT Nova publicació de la sèrie Evolució d'accidents en jornada de treball i índex d'incidència : Comunitat Valenciana vs nacional. En aquesta ocasió corresponent al...

Memòria d'activitats de l'INVASSAT en 2021

Memòria de l'INVASSAT 2021 Publicada la Memòria d'activitats de l'INVASSAT en 2021, aprovada pel Consell General el 29 de juny de 2022 en conformitat amb el que es disposa en l'art. 13.B.c) de la...

Pòsters tècnics del pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de 2020-2021

NOUS PÒSTERS TÈCNICS DE L'INVASSAT Publiquem quatre pòsters tècnics elaborats a partir de la informació recaptada en el marc del pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de 2020: carretons...

Campanya d'actuació sobre el risc de caiguda a diferent nivell en obres de construcció 2020-2021

OBSERVATORI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Nova publicació: Campanya d'actuació sobre el risc de caiguda a diferent nivell en obres de construcció 2020-2021. El present...

Criteri tècnic de l'INVASSAT: Ús de grua amb cistella suspesa per a elevació de persones

NOU CRITERI TÈCNIC DE L'INVASSAT Ús de grua amb cistella suspesa per a elevació de persones. L'INVASSAT, en la seua qualitat d'òrgan científicotécnico en matèria de prevenció de riscos laborals de...

Índex WBGT - revisió del mètode

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT Índex WBGT - revisió del mètode. L'objectiu d'aquest apunt tècnic és revisar i actualitzar la informació disponible sobre l'índex WBGT per a l'avaluació del risc...

Manual bàsic de seguretat i salut en el treball - primers auxilis

MANUAL BÀSIC DE SST DE L'INVASSAT Nova edició de Primers auxilis, dins del nostre Manual bàsic de SST. L'objectiu d'aquest manual és la facilitar l'adquisició d'uns coneixements bàsics en primers...

Pla director de l'INVASSAT 2022-2028

NOU PLA DIRECTOR DE L'INVASSAT Publicat el nou Pla director de l'INVASSAT, que dissenya l'acció de l'Institut per al període 2022-2028. Els objectius transversals del Pla s'articulen al voltant de...

Xarxes de seguretat utilitzades com a plataforma

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT Xarxes de seguretat utilitzades com a plataforma. Aquest apunt tècnic pretén donar a conéixer les noves aplicacions en les quals s'empren les xarxes de seguretat com...