Telèfon

Memòria prevencionista

Campus virtual de l'INVASSAT 2024

Campus virtual de l'INVASSAT 2024

Després de rebre la confirmació de matrícula haurà d'accedir al curs del seu interés a través de la plataforma e-formació de la Generalitat.

 • Per a accedir a la preinscripció necessites estar registrat o registrada en la plataforma e-formació de la Generalitat. Si encara no ho estàs quan s'inicie el període de preinscripció selecciona més a baix el curs o els cursos del teu interés. Així accediràs a la plataforma i obtindràs el teu usuari i la teua clau d'accés.
 • Són condicions necessàries per a poder matricular-te que tingues 16 o més anys i visques o treballes en la Comunitat Valenciana.
 • Quan et preinscrigues en un curs passaràs a formar part d'una llista de preinscripció. Si compleixes els requisits del curs triat i hi ha places disponibles rebràs un correu en el qual se't comunica la matriculació.
 • Si t'has preinscrit i no pots matricular-te per superar la demanda a l'oferta de places passaràs a un llista d'espera per si es produeix alguna baixa. Cada edició té la seua llista d'espera, que no genera cap dret per a edicions posteriors.
 • Per a obtindre el certificat és necessària la qualificació d'apte en el conjunt de l'avaluació i emplenar l'enquesta de satisfacció del curs abans de la data de tancament. En els cursos que atorguen certificat que habilita per a desenvolupar les funcions bàsiques existeix una prova d'avaluació final la nota per a superar aquesta prova és de 8 sobre 10.
 • Per a una correcta visualització del curs et recomanem usar els navegadors Chrome i Mozilla Firefox.
 • Totes les novetats del campus virtual es troben en aquest portal o en les nostres xarxes socials.

L'oferta formativa del campus virtual de l'INVASSAT es desenvolupa en dues edicions al llarg de l'any.

Cursos de prevenció de riscos laborals bàsics

Aquesta formació correspon a l'establida en el reglament dels Serveis de Prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener) i capacita per al desenvolupament de les funcions del nivell bàsic especificat en el seu article 35.

 • Curs de PRL nivell bàsic genèric (50 hores)
 • Curs de PRL nivell bàsic per a personal del sector administració (50 hores)
 • Curs de PRL nivell bàsic per a personal d'emergències (70 hores)
 • Curs de PRL nivell bàsic amb nanomaterials (50 hores)
 • Curs de PRL nivell bàsic per a treballadores i treballadors autònoms (50 hores)
 • Curs de PRL nivell bàsic per al sector químic (50 hores)
 • Curs de PRL nivell bàsic per al sector alimentari (50 hores)
 • Curs de PRL nivell bàsic per al sector educatiu (50 hores)
 • Curs de PRL nivell bàsic per al sector serveis (50 hores)
 • Curs de PRL nivell bàsic per a tallers de falles i fogueres (50 hores)

Cursos de promoció de la prevenció de riscos laborals.

 • Curs de prevenció de riscos laborals per a personal directiu (30 hores)
 • Curs de transversalització de la seguretat i salut en el treball en la formació primària, secundària i el batxillerat (15 hores)
 • Curs de prevenció de riscos laborals per a empleats i empleades de la llar (15 hores)

Cursos específics de prevenció de riscos laborals.

 • Curs sobre plans d'autoprotecció (15 hores)
 • Curs sobre riscos de l'electricitat estàtica (15 hores)
 • Curs sobre perspectiva de gènere i prevenció de riscos laborals (15 hores)

Les dades de caràcter personal recollides en formulari de preinscripció podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable d'aquest, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que es disposa en l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

D'acord amb el que es disposa en l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6.376 de 14.10.2010), dona la seua autorització perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les seues dades d'identitat (DNI) i, en el seu cas, de residència. Cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment (desmarque la casella en la base del formulari en cas de no autoritzar)

Formació 2024 iframe