Telèfon

Memòria prevencionista

Programa d'actuació integral preventiva en obres singulars (AIPOS)

Programa d'actuació integral preventiva en obres singulars (AIPOS)

Característiques del programa AIPOS

El Programa d'Actuació Integral Preventiva en Obres Singulars (AIPOS) és iniciat per l'INVASSAT l'any 2007 amb les següents característiques principals:
  • La seua adhesió té un caràcter voluntari per al promotor o organització productiva de l'obra que pretén adherir-se a aquest.
  • El programa s'aplica a una obra de construcció singular concreta.
  • L'INVASSAT realitza una actuació periòdica purament assessora i d'assistència tècnica, de reforç preventiu que es particularitza i ajusta a les necessitats de l'obra de construcció en qüestió.
  • Es pretén aconseguir unes condicions de seguretat i salut en l'obra que vagen més enllà de les exigències legals.

Objectius del programa AIPOS

El programa AIPOS té com a principals objectius els següents:
  • Fomentar i propiciar una adequada i eficaç gestió preventiva en l'obra de construcció adherida al programa.
  • Integrar la prevenció de riscos laborals en la gestió productiva i organitzativa de l'obra. Això porta implícit aconseguir una adequada actuació preventiva de tot el personal intervinent en l'obra a cada moment.
  • Enfortir el control preventiu de les condicions de seguretat i salut laboral en l'obra.
  • Aconseguir un efecte tracció cap a les nombroses subcontractes que normalment actuen en aquesta mena d'obres singulars.
  • Aconseguir unes condicions de treball òptimes en matèria de seguretat i salut i uns índexs de sinistralitat per davall de la mitjana del sector.

Actuaciones de l'INVASSAT durant el desenvolupament del programa

El programa es desenvolupa per mitjà de visites periòdiques a l'obra adherida al programa per part de personal tècnic de l'INVASSAT. Aquest personal tècnic realitza durant la visita la seua labor assessora i d'assistència tècnica, la qual cosa implica també la seua participació activa en les reunions de coordinació previstes per l'organització preventiva de l'obra, així com l'accés a tota la informació i documentació preventiva rellevant.