Memòria prevencionista

Monogràfics

« Ves enrere

INSTITUT CATALÀ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (2019). Informe de l’estudi de les condicions de treball del col·lectiu de cambrers i cambreres de pis a Catalunya.

INSTITUT CATALÀ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (2019). Informe de l’estudi de les condicions de treball del col·lectiu de cambrers i cambreres de pis a Catalunya.

INSTITUT CATALÀ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. Informe de l'estudi de les condicions de treball del col·lectiu de cambrers i cambreres de pis a Catalunya [online]. Rosa Andres Perez, Montserrat Barrera Doñate, Jordi Maulion Vallbona, Josep Maria Panades Querol, Silvia Pitarque Asunción, coaut. Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2019. 73 p.[Consulta: 20.09.2019]. <https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/INFORME-DE-LESTUDI-DE-LES-CONDICIONS-DE-TREBALL-DEL-COLLECTIU-DE-CAMBRERS-I-CAMBRERES-DE-PIS.pdf>
 
"El col·lectiu de cambrers i cambreres de pis, constituït fonamentalment per dones, es caracteritza per l'exposició a un ampli ventall de factors de risc de naturalesa diversa. Hi ha prou coneixement científic sobre l'activitat que desenvolupen, les seves característiques, els factors de risc per a la salut que generen i els danys derivats d'aquesta exposició. Els factors de risc identificats en el col·lectiu de cambrers i cambreres de pis sobre els quals hi ha un ampli consens (veure bibliografia notes i, ii, iii i iv ) són majoritàriament els de naturalesa ergonòmica (posicions forçades, bipedestació mantinguda, manipulació manual de càrregues, empènyer o estirar càrregues, moviments repetitius). S'estima que un cambrer/a de pis canvia la seva posició corporal cada 3 segons. Igualment cal tenir en compte els factors relacionats amb l'organització del treball (ritme de treball elevat, altes exigències quantitatives, alta inseguretat sobre l'ocupació i les condicions de treball, baixa qualitat de lideratge i suport de superiors, conflicte de rol, baix control, treball a torns) i els factors de risc relacionats amb l'exposició a substàncies químiques i els relacionats amb caigudes, cops i talls. Aquests factors de risc afecten i s'intensifiquen especialment entre les persones contractades en situació més precària (temporals, temps parcial, immigrades, empreses subcontractades...). S'estima que el risc de presentar danys musculoesquelètics és tres vegades superior entre les persones exposades als riscos indicats en el paràgraf anterior i que un de cada quatre episodis d'incapacitat temporal és atribuïble a exposicions laborals que generen dolor en extremitats superiors, esquena o quadres d'ansietat i depressió (v, vi). Les treballadores menys qualificades són les que pateixen amb més freqüència aquestes exposicions. De la mateixa manera, augmenta el risc de patir un accident de treball no només per sobreesforç sinó també per caigudes al mateix i diferent nivell que, en moltes ocasions, atesa la precarietat de la contractació, no es reconeixen ni com a riscos ni com a accidents de treball." [p. 5]
 
[Compartido bajo licencia / Compartit sota llicència CC BY-NC-ND 3.0]