Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

SUDOE Nanodesk

Interreg SUDOE

SUDOE Nanodesk

SUDOE NanoDesk

Tota la informació en la la web del projecte Interreg Sudoe NanoDesk

Interreg Sudoe NanoDESK SOE1/P1/E0215: Eines web avançades per a la promoció de l'aplicació de la nanotecnologia i l'ús segur de nanomaterials en el sector del plàstic.

1. Què és el Programa SUDOE?

El Programa de Cooperació Territorial de l'Espai Sud-oest Europeu (SUDOE) dona suport a el desenvolupament regional a través del cofinançament de projectes transnacionals per mitjà del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

2. Objectiu específic del programa

Reforçar el funcionament sinèrgic i en xarxa de la I+D+i a nivell transnacional en el sector del plàstic

3. Prioritat del programa

Promoure les capacitats d'innovació per a un creixement intel·ligent i sostenible

4. Objectiu temàtic

Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

5. Abast del projecte

El projecte se centra en la promoció de la nanotecnologia com a tecnologia essencial per al desenvolupament de nous materials plàstics d'alt valor afegit basats en l'ús de nanomaterials (d'ara en avant NMs).

El projecte pretén abordar les barreres actuals per a la inversió en nanotecnologia per part de les més de 6.500 empreses, la major part d'elles PIME, que componen el sector plàstic, dotant-les de noves eines per a cobrir les seues necessitats tecnològiques i formatives, contribuint a la millora de la seua competitivitat. El repte comú que aborda el projecte és assegurar la viabilitat tècnica i seguretat dels processos i productes basats en l'ús de NMs.

6. Fonament del projecte

L'enfocament per a abordar els reptes definits es basa en el desenvolupament d'eines per a donar suport a la presa de decisions, incloent aplicacions per a la identificació de NMs i les seues aplicacions, basades en tècniques de mineria de dades, mètodes per a la caracterització del perill basats en la toxicologia computacional i eines d'avaluació de l'exposició basades en modelització.

Aquesta plataforma constitueix un avanç rellevant sobre l'estat de l'art, sent l'única capaç de generar informació robusta sobre les aplicacions i riscos dels NMs de major rellevància per al sector del plàstic.

7. Problemes Territorials

Els problemes territorials comuns que seran abordats en el projecte són:

1) El desconeixement per part del teixit industrial de les aplicacions concretes dels NMs en el sector del plàstic, especialment quant a les característiques dels NMs i tecnologies de processament que permeten l'ús i la producció sostenible
2) L'escassetat de dades robustes relatives a les propietats toxicològiques i ecotoxicològiques dels Nms
3) La falta de mètodes alternatius als assajos de laboratori (in vitro/in vivo) i mesuraments ambientals que han de dur-se a terme per a la caracterització del risc en el context normatiu

8. El repte Territorial

El repte territorial comú que aborda el projecte és assegurar la viabilitat tècnica i seguretat dels processos i productes basats en l'ús de NMs.

En aquest sentit, l'ús de NMs requereix:

L'ajust dels processos tradicionals d'extrusió i/o injecció de materials polimèrics,

La consideració de mesures addicionals de gestió del risc per a la protecció de la salut dels treballadors, així com

L'estudi detallat dels riscos per a la salut i el medi ambient dels materials polimèrics nanoestructurats comercialitzats, evitant qualsevol impacte negatiu en el consumidor final.

9. Per que és necessària la cooperació transnacional?

El projecte se centra en el desenvolupament de solucions avançades per a promoure l'ús de la nanotecnologia, la producció de la qual en el territori SUDOE s'ha incrementat exponencialment en els últims anys.

En aquest sentit, França, Portugal i Espanya aglutinen un conjunt de més de 700 empreses usuàries de NMs segons dades publicades per l'Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OECD) al juny de 2015, representant el 25,6% d'empreses usuàries de NMs a escala global, per tant la cooperació entre les regions del territori SUDOE permetrà aconseguir l'objectiu últim del projecte, la promoció de l'ús de nanotecnologies.

10. Relació del projecte amb les estratègies nacionals

Les nanotecnologies són una de les Àrees d'especialització de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent en Investigació i Innovació (RIS3).

França ha sigut el primer país d'Europa a requerir el registre dels NMs en el seu territori, motivat per l'increment d'ús i la falta de dades sobre els seus riscos.

A Portugal, els ministeris d'Economia i Salut han promogut la creació de la plataforma per al desenvolupament responsable i sostenible de la nanotecnologia (PToNANO), el principal objectiu de la qual és promoure la investigació, regulació, i ús de Nms.

A Espanya, el projecte respon a l'estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 2014-2020, a més de les línies estratègiques del pla nacional d'I+D+i, on la nanotecnologia té especial rellevància.

11. Relació del projecte amb les estratègies europees

La Comissió Europea ha definit el pla estratègic d'acció de la nanotecnologia (SNAP), promovent a més l'ús i avaluació del risc dels NMs en les convocatòries H2020.

Al seu torn, en el Nanosafety Clúster s'ha desenvolupat l'Agenda estratègica per a la nanoseguretat 2015-2025.

12. Objectiu principal del projecte

El desenvolupament de la plataforma web NanoDesk, on s'integren eines web d'accés lliure destinades a guiar al teixit industrial en la selecció dels tipus específics de NMs que poden emprar-se per a la producció de materials nanoestructurados, i avaluar de manera efectiva i robusta els riscos dels NMs per a la salut i el medi ambient. Els productes accessibles en la plataforma inclouran:

  • Observatori de la seguretat de materials polimèrics nanoestructurats.
  • Conjunt de 4 models computacionals per a la predicció de la toxicitat de NMs (Models nanoQSAR).
  • Aplicació informàtica per a l'avaluació de l'exposició a NMs en el lloc de treball, medi ambient i consumidors.
  • Motor de cerca avançada per a l'anàlisi i exploració de grans volums d'informació.
  • Pla Estratègic i full de ruta del sector plàstic.

13. Participants en el projecte

1. Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) - Entitat privada sense ànim de lucre
2. ProtoQSAR 2000 S.L. - Entitat privada amb ànim de lucre
3. Universitat Rovira i Virgili (UVR) - Organisme de dret públic
4. Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) - Entitat privada sense ànim de lucre
5. Centre National de la Recherche Scientifique Délégation Midi-Pyrénées Centre d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales (CEMES) - Organisme de dret públic
6. Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) - Organisme públic
7. Universidade do Porto Faculdade de Ciências da Universidade do Porto - Organisme de dret públic

14. Entitats associades al projecte

1. Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos
2. Centro español de plásticos
3. Institut Valencià de Competitivitat Empresaria IVACE
4. Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje
5. Cluster Innovación Envase y Embalaje Comunidad Valenciana
6. Nanotechnology Industries Association

15. Dades del Projecte

  • Duració del Projecte: 36 mesos
  • Data d'inici: 1 de juny de 2016
  • Data de finalització: 31 de maig de 2019
  • Resum del projecte