Teléfono

Memòria prevencionista

Què és la prevenció de riscos laborals?

Què és la prevenció de riscos laborals?

S'entén per prevenció el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat de l'empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball.

S'entén com a risc laboral la possibilitat que una persona patisca un determinat mal derivat del seu treball.

Es consideren danys derivats del treball les malalties, patologies o lesions patides amb motiu o ocasió del treball.

Quina és la normativa de referència en matèria de prevenció de riscos laborals?

La norma marc de referència és la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

La LPRL es desenvolupa, des del punt de vista tècnic-reglamentari, per mitjà de textos legals que regulen aspectes concrets en matèria de seguretat i salut en el treball (veja la secció Normativa bàsica en prevenció de riscos laborals d'aquest portal).

La LPRL, en el seu article 14, estableix de manera expressa el dret de les persones treballadores a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, la qual cosa suposa un correlatiu deure de l'empresa de protecció enfront dels riscos laborals.

Principis de l'acció preventiva

Són els que contempla l'article 15 de la LPRL: 

 • Evitar els riscos.
 • Avaluar els riscos que no es puguen evitar.
 • Combatre els riscos a l'origen.
 • Adaptar el treball a la persona.
 • Tindre en compte l'evolució de la tècnica.
 • Substituir el perillós pel que comporte poc o cap perill.
 • Planificar la prevenció.
 • Adoptar mesures que anteposen la protecció col·lectiva a la individual.
 • Donar les degudes instruccions al personal.

A més, l'empresa ha de prendre en consideració les capacitats professionals de treballadores i treballadors en matèria de seguretat i de salut laboral en el moment d'encomanar-los les tasques.

Pilars bàsics de la gestió preventiva en l'empresa

D'entre les obligacions que recull la LPRL es destaquen les següents, com a pilars bàsics de tota acció preventiva:

 • Integrar les actuacions de prevenció de riscos laborals dins del sistema de gestió general de l'empresa, al mateix nivell que l'activitat productiva, de qualitat, mediambiental, comercial, etc.
 • Dissenyar i implantar un pla de prevenció, entés aquest com un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals, com a instrument d'integració.
 • Avaluar els riscos laborals als quals estan exposats les persones treballadores i planificar l'activitat preventiva que es derive d'aquesta avaluació, com a instruments essencials de disseny i implantació del pla de prevenció anterior.
 • La deguda formació i informació al personal ocupat en l'empresa en matèria de seguretat i salut laboral perquè puga de conéixer els riscos als quals s'exposa en el lloc de treball i poder combatre'ls, així com perquè puga col·laborar amb la direcció de l'empresa en la millora contínua en aquesta matèria.
 • La consulta i participació de treballadores i treballadors en totes aquelles qüestions relacionades amb la seguretat i salut laboral en l'àmbit de l'empresa.

Quins objectius s'aconsegueixen quan l'empresa gestiona adequadament la prevenció de riscos laborals?

 • Disminució d'accidents, incidents i danys derivats del treball, així com les seues conseqüències humanes, econòmiques i legals.
 • Llocs de treball segurs i saludables.
 • Treballadors i treballadores més satisfetes i implicades amb l'empresa. Millora del clima laboral.
 • Augment de la productivitat. Disminució de desaprofitaments productius en sentit ampli.
 • Augment de la competitivitat i imatge d'empresa i impulsar el desenvolupament del projecte empresarial.
 • Complir la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral i evitar les conseqüències legals dels incompliments d'aquesta.