Telèfon

Memòria prevencionista

Què és l'INVASSAT

Què és l'INVASSAT

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), creat per la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, és un organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

L'Institut té personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i queda adscrit a la conselleria competent en matèria de treball, sota la superior autoritat del conseller o consellera. Dependrà funcionalment de la secretaria autonòmica responsable en esta matèria.

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball estén la seua actuació a totes les empreses i a totes les persones treballadores per compte d'altri, incloses l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en els seus centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, estén la seua actuació a les cooperatives, amb les particularitats derivades de la seua normativa específica, i durà a terme activitats de promoció de la prevenció de riscos laborals en relació amb les treballadores i els treballadors autònoms.

D'acord amb el Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), l'Institut assumeix les competències atribuïdes als Serveis de Prevenció propis de la Generalitat del Sector Docent i dels sectors d'Administració Pública i Justícia. En virtut d'això la seua actuació s'estén a tots els empleats públics, excepte els del sector sanitari, que sota qualsevol tipus de relació jurídica presten els seus serveis en els centres de treball de l'Administració de la Generalitat i en els organismes autònoms de la Generalitat. Amb l'assignació d'aquestes competències –a través del Decret 109/2013, de 26 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament orgànic i funcional de l'INVASSAT i es va modificar el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms– l'INVASSAT posa a la disposició dels diferents departaments del Consell i dels organismes autònoms de la Generalitat els mitjans necessaris perquè aquests puguen donar compliment a les disposicions contingudes en la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, assumisquen les responsabilitats que en aquesta matèria els corresponen i fomenten el benestar laboral.