Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Projectes - Per unes Falles sostenibles

GUÍA DE BONES PRÀCTIQUES PREVENTIVES EN L'ACTIVITAT FALLERA 

 

 
 
ANTECEDENTS

 

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), com a òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat té, entre altres objectius, l'assessorament, l'assistència i cooperació tècnica en l'àmbit laboral de la Comunitat Valenciana, així com la investigació, desenvolupament i innovació en matèries relacionades amb la seguretat i salut en el treball, conferits per la Llei 2/2004 de creació de l'INVASSAT.
 
 
El desenvolupament d'una guia de bones pràctiques preventives en l'activitat fallera, és fruit del compromís que adquireix l'INVASSAT en el marc del Conveni de Col·laboració entre la Diputació Provincial de València, l'Ajuntament de València, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) en matèria de sostenibilitat en les falles.
 
 
Dins dels objectius del referit conveni es troba el desenvolupament de treballs de recerca per a elaborar estudis d'impacte en el sector, una de les dimensions de la qual està relacionada amb la seguretat i salut dels treballadors que dissenyen, fabriquen i munten els monuments fallers.
 
 
 

 

OBJECTIU DE LA GUIA

 

La Guia de Bones Pràctiques Preventives en l'Activitat Fallera és el resultat d'un exhaustiu treball de camp i bibliogràfic que permet l'anàlisi dels factors de risc que afecten els treballadors del sector, tant en la fase de disseny i construcció del monument faller, com durant el transport del mateix i el seu muntatge final al carrer, "*plantá". Aquesta anàlisi permet elaborar una sèrie de recomanacions i bones pràctiques preventives en el sector, tendents a la millora de les condicions de seguretat i salut laboral en aquest.

 

D'altra banda, el Reial decret 1690/2011, de 18 de novembre, regula l'obtenció del títol de Tècnic Superior Artista Faller i Construcció d'Escenografies i fixa els seus ensenyaments mínims, incloent-se entre les seues competències la generació d'entorns segurs en el desenvolupament del treball d'artista faller i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que s'estableix per la normativa vigent i els objectius de l'empresa.

 

Com a conseqüència, el desenvolupament de la guia té els següents objectius específics:

 

  • Promoure la cultura de la prevenció de riscos laborals en el col·lectiu d'artistes fallers.
 
  • Sensibilitzar al sector faller sobre els riscos laborals als quals està subjecte, identificant els mateixos, així com les mesures preventives i de protecció per a combatre'ls.
 
  • Difondre bones pràctiques preventives per a abordar els riscos laborals existents en el sector i que servisca, així mateix, com a eina educativa en els centres de formació professional que imparteixen la titulació de Tècnic Superior Artista Faller i Construcció d'Escenografies.

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA GUIA

 

La guia de bones pràctiques preventives en l'activitat fallera es desenvolupa en les següents parts, clarament diferenciades:
 
Part general: En la qual, després d'una descripció genèrica dels processos productius de l'activitat, s'aborden les principals obligacions que, en matèria de seguretat i salut en el treball, imposa la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, a empreses i persones treballadores.

 

Part relativa als riscos de l'activitat de taller i mesures preventives: En la qual s'aborden els riscos laborals més importants als quals es poden exposar les persones treballadores en el procés de fabricació del monument faller en el taller, així com les mesures preventives i de protecció que han d'adoptar-se per a combatre'ls. Tot això tant des del punt de vista de la seguretat, com de la higiene industrial com des de l'ergonomia i psicosociologia aplicada.
 
Part relativa als riscos del transport del monument faller i mesures preventives: En aquesta part s'aborden els riscos laborals relacionats amb el transport del monument faller des del taller fins al lloc previst per al seu "plantá" i les mesures preventives a adoptar en aquest.
 
Part relativa als riscos del muntatge del monument faller "plantá": On s'aborden els riscos laborals propis del procés de muntatge de les diferents parts que componen el monument, en el lloc públic on està prevista la seua ubicació definitiva i les mesures preventives a adoptar en el procés de la "plantá" d'aquest.