Teléfono

Memòria prevencionista

Premis al coneixement en prevenció de riscos laborals

Premis al coneixement en prevenció de riscos laborals


 

La Llei 2/2004, de 28 de maig de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) com a organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, i la fi de la qual és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana. Així mateix, l'Administració del Consell i els agents econòmics i socials en el Pacte Valencià pel Creixement i Millora de l'Ocupació en la Comunitat Valenciana, van apostar per a potenciar la millora de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut laboral de les nostres empreses i organitzacions. La promoció de la seguretat i salut en els llocs de treball requereix l'adopció de mesures d'acció positiva, eficaces i executives, dirigides a previndre els riscos laborals.

Una manera de promoure la seguretat i salut és el reconeixement dels millors treballs final de màster realitzats per l'alumnat i dirigits per professores i professors dels màster en prevenció de riscos laborals, incentivant d'aquesta manera la cultura preventiva del personal tècnic especialitzat en PRL, amb antelació a l'acompliment de les seues funcions i reconeixent la labor dels qui hagen dirigit els millors treballs. D'aquesta manera, l'INVASSAT pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors treballs final de màster o d'especialitat en PRL, promovent la seua difusió i premiant als seus autors, autores, directores i directors a través d'un reconeixement públic.

Ves enrere Premis al coneixement en PRL 2022

Premis al coneixement en PRL 2022

Resolució de 3 d'abril de 2023, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es reconeixen els millors treballs fi de màster o de grau universitari o d'especialitat en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals, presentats prenent com a base la Resolució de 30 de juny de 2022, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball - INVASSAT (DOGV 9383/14.07.2022)

Resolució 30 de juny de 2022, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2022, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o de grau universitari o d'especialitat en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats «Premis al Coneixement en PRL» (DOGV 9383, 14.07.2022, pp. 36603-36608) 

 

 Jurat

 • Fernando Sáez Ramos (INVASSAT). President.
 • Juan Carlos Castellanos Alba (INVASSAT). Secretari.
 • Juan José Puchau Fabado (INVASSAT).
 • Pilar Fuentes Llopico (ITSS-CV).
 • Marisa Baena Martínez (UGT-PV).
 • Mila Cano Monterde (CCOO-PV).
 • Rosa Pla Beltrán (CEV).
 • Beatriz Talón Cardona (CEV).

 

Treballs premiats

 • Francisco Miguel Moreno Conesa. Avaluació de burnout i fatiga per compassió en sanitaris de primera línia, en un hospital de la Comunitat Valenciana. Orientacions preventives. Treball fi de màster. Universitat Miguel Hernández.
 • Mireya Villaba Alcañíz. Anàlisi d’atmosferes explosives en una instal·lació de refrigeració d’amoníac (NH3). Treball fi de màster. Universidad Internacional de Valencia.
 • Juan José Doménech Hurtado. Estudi sobre l’aplicació dels exoesquelets en l’àmbit de l’ergonomia laboral. Treball fi de màster. Francisco Brocal, dir. Alacant: Universitat d'Alacant, 2022. 124 p. <http://hdl.handle.net/10045/121527>. En l'última dècada hi ha hagut un notable creixement de l'ús d'exoesquelets. Bàsicament són màquines que s'acoblen en les extremitats a manera d'esquelet extern per a potenciar i/o assistir a la força de l'usuari. Aquests s'estan usant actualment tant en el camp militar, el metge, com en les empreses per a previndre riscos ergonòmics, com són els trastorns musculoesquelètics. Aquest tipus de trastorn és la principal causa d'accidentalitat, de baixa i d'absentisme laboral. Encara que ha sigut el sector on més ha tardat en la seua implantació, l'interés de la indústria en l'ús d'exoesquelets per a la prevenció ha anat en augment progressiu amb els nous models i avanços. En els últims anys són cada vegada més les grans corporacions com Ford, Toyota, i Boeing, entre moltes altres empreses, les que estan apostant fortament per aquesta tecnologia. En aquest sentit, en aquest treball s'ha volgut conéixer l'actual estat dels exoesquelets i el seu ús. S'ha fet un recorregut general per les diferents tipologies d'exoesquelets existents sobre la base del seu funcionament, el seu sector d'aplicació, característiques principals, per a centrar-se particularment en els usats per a ergonomia. Finalment, s'ha analitzat un tipus d'exoesquelet en un cas pràctic i s'han estudiat les possibilitats, avantatges i limitacions que es coneixen actualment en el camp ergonòmic, sobre la base de la consulta d'estudis significatius que intenten abordar aquesta important qüestió. Els resultats obtinguts en aquesta revisió llancen dades positives sobre el seu ús en l'ergonomia laboral, i ofereixen un futur prometedor, però encara queda molta incertesa i molt de marge d'estudi que assegure que són totalment segurs per als treballadors a llarg termini.
 • Yennifer Ramírez López. Bases tècniques per al desenvolupament d’un videojoc educatiu en PRL en matèria de protecció i seguretat en cas d’incendi. Treball fi de màster. Teresa María Pellicer Armiñana i Ramón Pascual Mollá Vayá dir. València : Universitat Politècnica de València, 2022. 143 p. <http://hdl.handle.net/10251/190107> El present Treball Fi de Màster (TFM) aporten les bases tècniques per a desenvolupament, evolució i millora del videojoc D.A.N.G.E.R. Disaster Prevention. Aquest videojoc educatiu s'està realitzant en col·laboració amb estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València a través del seu treball fi de grau. L'objectiu final del treball és que els estudiants de primer curs de la UPV aprenguen PRL d'una manera lúdica. Així mateix, es pretén fomentar la seua motivació i compromís amb la PRL en l'àmbit universitari, per a extrapolar-lo posteriorment a l'àmbit laboral. Dins de la PRL, ha sigut necessari delimitar el tema del joc, centrant-lo en el tema específic de protecció i seguretat en cas d'incendi. Com a prova pilot, el videojoc s'està desenvolupat per als estudiants del primer curs del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals. Aquest treball ha analitzat l'opinió dels usuaris respecte al mateix i ha recopilat les opinions d'un panell d'experts en la matèria per al desenvolupament i la millora d'aquest. Per a la realització del TFM, en primer lloc, s'ha analitzat la documentació científica corresponent a l'evolució dels mètodes educatius basats en la ludificació o ludificació. Així mateix, s'han consultat el programari educatiu existent actualment en el mercat en matèria de PRL en general i en seguretat i protecció en cas d'incendi, en particular. El joc està pensat per a la seua utilització per múltiples usuaris, permetent, així mateix, configurar els espais en els quals es desenvoluparà. El joc, recull els aspectes més importants que s'han de tindre en compte en cas d'una emergència per incendi. L'usuari recorre diferents sales que simulen un edifici d'ús administratiu. En cada sala es troba amb una situació relacionada amb un conat d'incendi en la qual ha de prendre una decisió. Per a cada decisió se li plante una pregunta amb diverses respostes, de les quals únicament una és correcta. Així mateix, el programa va indicant el nivell d'estrés del personatge. D'aquesta manera, l'usuari va acumulant punts i incrementant el nivell de complexitat alhora que va exercitant, de forma simulada, els coneixements adquirits. Finalment, s'analitza el videojoc desenvolupat des del punt de vista de l'usuari. En primer lloc, s'ha confeccionat un qüestionari, sobre l'ús de videojocs i de les escenes d'aquest videojoc en particular. Aquest qüestionari ha sigut emplenat pels estudiants de primer curs del MUPRL de l'any 2021-22, utilitzant-se com a pretest. Amb els resultats d'aquest, s'ha modificat el qüestionari, que ha sigut enviat per correu electrònic als estudiants i titulats dels últims 10 anys del MUPRL. D'altra banda, s'ha realitzat entrevistes semiestructuradas a un panell d'experts en matèria de seguretat i salut. Els resultats de les entrevistes han sigut analitzats amb el programa MAXQDA. Amb els resultats obtinguts s'ha realitzat una proposta per a la modificació i desenvolupament del videojoc. El resultat de les enquestes realitzades indica que la utilització de videojocs en l'ensenyament-aprenentatge de la PRL apropiada i positiva.
 • Marta Lucía Domínguez Pazos. Prevenció de riscos laborals de personal en formació en investigació en nanomaterials. Treball fi de màster. Universidad Internacional de Valencia.