Telèfon

Memòria prevencionista

Premis al coneixement en prevenció de riscos laborals

Premis al coneixement en prevenció de riscos laborals


 

La Llei 2/2004, de 28 de maig de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) com a organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, i la fi de la qual és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana. Així mateix, l'Administració del Consell i els agents econòmics i socials en el Pacte Valencià pel Creixement i Millora de l'Ocupació en la Comunitat Valenciana, van apostar per a potenciar la millora de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut laboral de les nostres empreses i organitzacions. La promoció de la seguretat i salut en els llocs de treball requereix l'adopció de mesures d'acció positiva, eficaces i executives, dirigides a previndre els riscos laborals.

Una manera de promoure la seguretat i salut és el reconeixement dels millors treballs final de màster realitzats per l'alumnat i dirigits per professores i professors dels màster en prevenció de riscos laborals, incentivant d'aquesta manera la cultura preventiva del personal tècnic especialitzat en PRL, amb antelació a l'acompliment de les seues funcions i reconeixent la labor dels qui hagen dirigit els millors treballs. D'aquesta manera, l'INVASSAT pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors treballs final de màster o d'especialitat en PRL, promovent la seua difusió i premiant als seus autors, autores, directores i directors a través d'un reconeixement públic.