Telèfon

Memòria prevencionista

Política de protecció de dades

 
En l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (d'ara en avant, INVASSAT) estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals. És per això que, la present política de privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que INVASSAT efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs i/o aplicacions mòbils.
 
1. Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?
L'INVASSAT té la condició de responsable de tractament, i està assessorat i supervisat per a l'adequada protecció pel delegat/a de protecció de dades de la Generalitat dpd@gva.es.
 
2. Per a què tractem les teues dades personals de contacte?
Les dades que se'ns faciliten, així com qualssevol altres generats durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, les podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis que demandats o que presta aquesta institució. Si escau, es poden indicar finalitats més explícites i concretes en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets. 
 
3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seues dades personals? 
La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en uns altres el compliment d'una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per l'INVASSAT d'una missió realitzada en interés públic o en exercici de poders públics, en uns altres la protecció d'interessos vitals i en uns altres l'execució d'un contracte. L'aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seua petició o prestar els nostres serveis; si no les facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los. Quan el tractament es base en el seu consentiment, aquest s'entendrà atorgat de forma inequívoca, i es considerarà un acte afirmatiu clar, per part seua, de manifestació d'aquest consentiment.
 
4. Per quant temps conservem les seues dades personals?
En general, les dades personals que se'ns faciliten els conservarem per a mantindre un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient, mentre es mantinga la condició de ciutadà/a de la Comunitat Valenciana i la persona interessada no sol·licite la seua supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i el seu tractament es limitarà únicament a algun d'aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.
 
5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seues dades personals? 
Les dades que ens proporciona podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com ara les entitats o organismes amb els quals hi haja obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.
 
6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?
Per a exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, oposició, haurà de presentar un escrit en el registre d'entrada de l'INVASSAT (C/ València, 32. 46100 Burjassot). En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, així com una fotografia del seu rostre recent per a acarar, si escau, amb les obtingudes. En cas que actue mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. També podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del procediment que trobarà prement en http://www.gva.es/es/proc19970. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el delegat/a de protecció de dades de la Generalitat dpd@gva.es o, si escau, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).