Telèfon

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-11 Campanya de treballs sobre superfícies fràgils (2018-)

C-11 Campanya de treballs sobre superfícies fràgils (2018-)

És de sobres conegut que una de les formes més contribuents a la sinistralitat de caràcter mortal, per accident de treball, són les caigudes a diferent nivell produïdes per transitar sobre cobertes o superfícies fràgils. Conscients d'això, des de l'INVASSAT s'ha iniciat l'any 2017 una campanya de prevenció de riscos en els treballs sobre superfícies fràgils. La campanya té els següents objectius:
  • Vigilància i control de la gestió de la prevenció relativa al risc de caiguda a diferent nivell per l'execució de treballs en les superfícies fràgils en el centre de treball, sense perjudici de prestar assessorament i assistència tècnica (quan així es demande per les persones) als titulars, responsables o personal d'aquests centres de treball.
  • Conscienciar i difondre en les empreses objecte de la campanya, les mesures preventives i de protecció, tant tècniques com organitzatives, que han d'adoptar-se quan es fan treballs sobre superfícies fràgils.
  • Contribuir, en definitiva, a la conscienciació i millora de les condicions de seguretat i la conseqüent reducció de la sinistralitat per accident laboral en l'execució de treballs sobre superfícies fràgils.
  • Desenvolupar eines de difusió com són jornades específiques, pòsters i un estudi monogràfic que inclourà totes les conclusions obtingudes en la campanya.
  • Obtindre informació rellevant, gràcies al treball de camp, sobre la situació actual preventiva de les empreses en aquesta matèria. Aquesta informació podrà permetre, en el seu cas, el desenvolupament de posteriors accions específiques.

Material de campanya

Informes de seguiment