Teléfono

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-08 Campanya RERA (Registre d'empreses amb el risc d'amiant)

C-08 Campanya RERA (Registre d'empreses amb el risc d'amiant)

L'INVASSAT és un organisme que intervé en l'autorització dels plans de treball que les empreses autoritzades per a desamiantar presenten a l'autoritat laboral. Per a facilitar i normalitzar la redacció d'aquests Plans de Treball s'ha realitzat un Manual per a la gestió dels plans de treball amb amiant o materials que ho continguen. Un dels aspectes més problemàtics en la presentació dels plans de treball és l'abast dels plans genèrics, per tot això s'ha realitzat una campanya d'informació recordant que, en referència als plans genèrics, d'acord amb l'article 11.4 del  Reial decret 396/2006, quan es tracte d'operacions de curta duració amb presentació irregular o no programables amb antelació, especialment en els casos de manteniment i reparació, podrà substituir la presentació d'un pla per cada treball per un pla únic, de caràcter general (plans genèrics), referit al conjunt d'aquestes activitats, en el qual es continguen les especificacions a tindre en compte en el desenvolupament d'aquestes. Aquest pla haurà de ser actualitzat si canvien significativament les condicions d'execució.