Teléfono

Memòria prevencionista

Campanyes preventives

Ves enrere C-04 Campanya d'investigació d'accidents de treball ocorreguts en màquines (2014-2017)

C-04 Campanya d'investigació d'accidents de treball ocorreguts en màquines (2014-2017)

La campanya consisteix en la investigació dels accidents de treball descrits com a lleus, ocorreguts a la província d'Alacant durant la utilització de les màquines per part dels treballadors i trballadores, amb dos objectius principals:
  • Adopció de les mesures correctores o preventives necessàries amb les quals corregir les causes que han donat lloc als accidents, mitjançant la proposta de recomanacions tècniques durant la seua visita.
  • Anàlisi de les dades recaptades amb la finalitat d'estudiar i caracteritzar la sinistralitat laboral associada a l'ús de les màquines, en aspectes com la identificació de màquines que apareixen més sovint com a agent causal dels accidents de treball, la determinació de les deficiències que amb major freqüència es presenten en les màquines que han donat lloc als accidents, anàlisis de la gestió dels riscos associats a les màquines dut a terme per l'empresa i la seua modalitat d'organització preventiva, etc.
La campanya es va dur a terme a la província d'Alacant durant els anys 2014-2017, abastant a 141 màquines fixes que havien ocasionat accidents laborals amb baixa de caràcter lleu.
L'actuació del personal tècnic de l'INVASSAT durant la visita a les empreses se centra exclusivament en les màquines que van ser agent causal de l'accident, i consisteix en la recopilació de la informació que permeta la identificació de la màquina, així com dels elements i mesures de protecció amb què compte, i la proposta dels quals hauria de disposar. Així mateix es recapta una altra informació, com la relativa a les activitats preventives per part de l'empresa, com l'avaluació de riscos, formació i informació del personal accidentat, etc.