Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere CT02-210201 Obligacions en matèria de coordinació d'activitats empresarials per part dels ajuntaments amb motiu del muntatge i desmuntatge d'escenaris per al desenvolupament de diversos actes culturals 04.2021

CT02-210201 Obligacions en matèria de coordinació d'activitats empresarials per part dels ajuntaments amb motiu del muntatge i desmuntatge d'escenaris per al desenvolupament de diversos actes culturals 04.2021

NOU CRITERI TÈCNIC DE L'INVASSAT
 
Obligacions en matèria de coordinació d'activitats empresarials per part dels ajuntaments amb motiu del muntatge i desmuntatge d'escenaris per al desenvolupament de diversos actes culturals. L'INVASSAT, en la seua qualitat d'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, manca de competències per a realitzar interpretacions de caràcter vinculant en matèria laboral, que corresponen en exclusiva als òrgans jurisdiccionals de l'ordre social. L'exposat en aquest document es correspon amb el criteri que sobre el particular té aquest institut i s'emet a títol merament informatiu i no vinculant..