Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere AT-230501 Riscos en les tasques que cal realitzar sobre vehicles amb motor elèctric, derivats de la incorporació de bateries de tracció d’ió liti, i mesures preventives per a combatre’ls

AT-230501 Riscos en les tasques que cal realitzar sobre vehicles amb motor elèctric, derivats de la incorporació de bateries de tracció d’ió liti, i mesures preventives per a combatre’ls

Apunts tècnics de l'INVASSATNou Apunt tècnic de l'INVASSAT

Riscos en les tasques que cal realitzar sobre vehicles amb motor elèctric, derivats de la incorporació de bateries de tracció d’ió liti, i mesures preventives per a combatre’ls. Estem assistint de manera cada vegada més accelerada a un canvi tecnològic en la mobilitat que suposarà la substitució dels vehicles de combustió actuals per vehicles de tracció elèctrica. La motivació principal d’aquest canvi és contribuir a assolir els objectius europeus de zero emissions per a l’any 2050. Cal tindre en compte que el sector del transport per carretera representa aproximadament la cinquena part de les emissions totals de CO₂ en el conjunt de la UE. Aquest canvi tecnològic cap a una mobilitat de tracció elèctrica requereix la utilització (cada vegada més massiva) de bateries de tracció d’alta capacitat. De moment, les bateries més utilitzades (amb una gran diferència) en els nous vehicles elèctrics són les d’ió liti. Aquestes bateries requereixen molta potència a tensions molt elevades. Com a conseqüència, la manipulació (reparació, retirada, etc.) d’aquests vehicles elèctrics comporta l’aparició de nous riscos emergents en el sector, que han de ser abordats amb criteris preventius de seguretat. L’actual document tracta, per a la manipulació de vehicles elèctrics que incorporen bateries de tracció d’ió liti d’alta capacitat, els principals riscos als quals poden veure’s exposades les persones treballadores que fan tasques de reparació, retirada o altres, sobre aquests vehicles. Els riscos principals previstos (sense perjudici que puguen haver-hi altres) són el risc elèctric, el risc d’incendi i explosió i el risc químic, deguts a les pròpies característiques elèctriques i químiques d’aquesta mena de bateries. Així mateix, per a cadascun dels riscos anteriors es proposen, sense ànim d’exhaustivitat i amb caràcter general, una sèrie de mesures preventives i de protecció que pretenen ser simplement una guia a manera de referència d’actuació que per a cada cas particular han de ser adoptades per l’empresa, amb l’assessorament de la modalitat preventiva adoptada (servei de prevenció) i amb una avaluació de riscos prèvia.