Teléfono

Memòria prevencionista

Seguridad vial laboral: normativa

Seguridad vial laboral: normativa

 Li presentem ací una selecció de la normativa bàsica d'aplicació en l'àmbit de la seguretat viària laboral. Les normes es presenten en la seua versió consolidada. Per a més informació li remetem a la nostra secció  Normativa bàsica en PRL

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.
 • Llei Orgánica 5/1987, de 30 de juliol, de Delegació de Facultats de l'Estat en les Comunitats Autònomes en relació amb els transports per carretera i per cable.
 • Llei Orgànica 15/2007, de 30 de novembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal en matèria de seguretat viària.
 • Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.
 • Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
 • Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres.
 • Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball.
 • Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporte riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors.
 • Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 • Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.
 • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.
 • Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol.
 • Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.
 • Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.
 • Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de Conductors.
 • Instrucció IS-38, de 10 de juny de 2015, del Consell de Seguretat Nuclear, sobre la formació de les persones que intervenen en els transports de material radioactiu per carretera.