Telèfon

Memòria prevencionista

Normativa reguladora de l'INVASSAT

Normativa reguladora de l'INVASSAT

 • Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.
 • Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • Decret 123/2001, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms.
 • Decret 57/2008, de 25 d'abril, del Consell, pel qual s'atribuïxen competències en matèria d'infraccions i sancions en l'ordre social i en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 222/2009, d'11 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que hauran de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana on es presten serveis sanitaris.
 • Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.
 • Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).
 • Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 • Decret 40/2023, de 24 de març, del Consell, pel qual es regulen els serveis de prevenció de riscos laborals de la Generalitat.
 • Ordre de 20 de febrer de 1998, del conseller de Sanitat, del conseller de Sanidad, per la qual és desenvolupen els competències de l'autoritat sanitària a la Comunitat Valenciana establides en el Reglament dels Serveis de Prevenció aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener.
 • Ordre de 6 d'agost de 2001, del conseller de Sanitat, per la qual s'estructura i organitza el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Sanitari de la Generalitat Valenciana.
 • Ordre 25/2010, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es creen els fitxers informatitzats de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.
 • Ordre 6/2012, de 19 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix el procediment de comunicació de sospites de malalties professionals a la Comunitat Valenciana, a través del Sistema d'Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral.
 • Ordre 27/2012 de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.
 • Resolució de 23 de febrer de 2006, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord del Ple del Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, pel qual aprova el seu reglament de règim intern.