Teléfono

Memòria prevencionista

Normativa: Novetats normativa espanyola

Normativa: Novetats normativa espanyola

Novetats normatives espanyoles incorporades en este lloc web en les últimes setmanes: 


NORMATIVA ESPANYOLA

Resolució de 31 de maig de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de grans magatzems. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2021, pp. 71598-71653. Vigència: 01.01.2021-31.12.2022.
 
Resolució de 31 de maig de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu nacional per a les empreses dedicades als serveis de camp, per a activitats de reposició i serveis de màrqueting operacional. Boletín Oficial del Estado núm. 139, 11.06.2021. pp 71654-71688. Vigència: 01.01.2021-31.12.2023.
 
Resolució de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector laboral de restauració col·lectiva per als anys 2020 i 2021. Boletín Oficial del Estado núm. 115, 14.05.2021, pp 57507-57680. Vigència: 01.01.2020-31.12.2021. 
 
Resolució de 19 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per als establiments financers de crèdit. Boletín Oficial del Estado núm. 183, 03.07.2020, pp 47198-47218.  Vigència: 01.01.2019-31.12.2020. 
 
Resolució de 19 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord del Conveni col·lectiu del sector de conserves, semiconservas i salaons de peix i marisc. Boletín Oficial del Estado núm. 183, 03.07.2020, pp 47155-47156.
 
Resolució de 19 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord d'incorporar la disposició transitòria COVID-19 al VI Conveni col·lectiu estatal del cicle integral de l'aigua. Boletín Oficial del Estado núm. 183, 03.07.2020. pp 47149-47151. 
 
Resolució de 13 de febrer de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals. Boletín Oficial del Estado, núm. 50, 27.02.2020, pp. 18113-18140.
 
Resolució de 13 de febrer de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'III Conveni col·lectiu dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles i el seu personal auxiliar. Boletín Oficial del Estado, núm. 50, 27.02.2020, pp. 18088- 18112.
 
Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball establit en l'article 52.d) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. Boletín Oficial del Estado, núm. 43, 19.02.2020. pp. 15591-15597.
 
Resolució de 6 de febrer de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord pel qual s'incorpora un Annex III (Pla d'Igualtat sectorial) al text del Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars. Boletín Oficial del Estado, núm. 43, 19.02.2020. pp. 15911-15914.
 
Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta en la qual s'aproven les taules salarials de 2019 del VI Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. Boletín Oficial del Estado núm. 40, 15.02.2020. pp 14870-14903.
 
Resolució de 7 de febrer de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 27 de desembre de 2019, per la qual es registra i publica l'IV Conveni col·lectiu general del sector de serveis d'assistència en terra en aeroports. Boletín Oficial del Estado,  núm. 39, 14.02.2020, pp. 14605-14605.
 
Resolució de 27 de gener de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'increment salarial per a l'any 2020 del Conveni col·lectiu del sector de la indústria sucrera. Boletín Oficial del Estado, núm. 30, 04.02.2020, pp. 10505-10509.
 
Resolució de 22 de gener de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre registre diari de jornada del Conveni col·lectiu del sector de la banca. Boletín Oficial del Estado núm. 30, 04-02-2020, pp. 10488-10495.
 
Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre registre de jornada i control horari derivat del VIII Conveni col·lectiu nacional de col·legis majors universitaris privats. Boletín Oficial del Estado núm. 28. 01.02.2020. pp 9880-9882.
 
Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta en la qual s'aprova la regulació de les eixides escolars de més d'un dia de duració del VI Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. Boletín Oficial del Estado núm. 28, 01.02.2020. pp 9877-9879.
 
Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de pròrroga de ultraactivitat del Conveni col·lectiu del sector de la banca. Boletín Oficial del Estado núm. 26, 30-01-2020, pp. 9281-9282.  
 
Resolució de 14 de gener de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord parcial del Conveni col·lectiu de productors d'obres audiovisuals i actors que presten serveis en aquestes. Boletín Oficial del Estado, núm. 20, 23.01.2020, pp. 6880-6883.
 
Resolució de 10 de gener de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre registre de jornada de treball del Conveni col·lectiu del sector de la indústria metalgráfica i de fabricació d'envasos metàl·lics. Boletín Oficial del Estado, núm. 18, 21.01.2020, pp. 6086-6089.
 
Resolució de 10 de gener de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'Acord sobre taules salarials definitives de l'any 2018 del Conveni col·lectiu nacional del sector de farines panificables i sémoles. Boletín Oficial del Estado núm. 21, 21.01.2020. pp 6081-6083.
 
Resolució de 9 de gener de 2020, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i mitjana empresa, per la qual s'actualitza el llistat de normes de la instrucció tècnica complementària ITC-BT-02 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost. Boletín Oficial del Estado,  núm. 14, 16.01.2020, pp. 3969-3982.
 
Resolució de 7 de gener de 2020, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de desembre de 2019. Boletín Oficial del Estado,  núm. 12, 14.01.2020, pp. 3412-3415.
 
Resolució de 7 de gener de 2020, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de desembre de 2019. Boletín Oficial del Estado,  núm. 12, 14.01.2020, pp. 3409-3411.
 
Resolució de 7 de gener de 2020, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de desembre de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado,  núm. 12, 14.01.2020, pp. 3403-3408.
 
Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'IV Conveni col·lectiu general del sector de serveis d'assistència en terra en aeroports. Boletín Oficial del Estado,  núm. 11, 13.01.2020, pp. 3017-3064.
 
Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària. Boletín Oficial del Estado núm. 11, 13.01.2020, pp 2965-3016.
 
Orde APA/1299/2019, de 18 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre AAA/458/2013, d'11 de març, per la qual s'estableix la norma tècnica fitosanitària que han de complir els embalatges de fusta i es regula el règim d'autorització i registre dels operadors d'embalatges de fusta. Boletín Oficial del Estado núm. 7, 08.01.2020, pp. 1691-1695. 
 
Resolució de 23 de desembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a les empreses de mediació d'assegurances privades per al període 2019-2022. Boletín Oficial del Estado núm. 6, 07.01.2020, pp. 1090-1162.
 
Resolució de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre control horari i registre de la jornada del XII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil. Boletín Oficial del Estado, núm. 305 / 20.12.2019, pp. 139113-139115. 
 
Resolució d'11 de desembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall (CEM). Boletín Oficial del Estado, núm. 304, 19.12.2019, pp. 137141-137264. 
 
Resolució de 2 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de novembre de 2019. Boletín Oficial del Estado,  núm. 296, 10.12.2019, pp. 134375-134381.
 
Resolució de 2 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de novembre de 2019. Boletín Oficial del Estado,  núm. 296, 10.12.2019, pp. 134371-134374.
 
Resolució de 2 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de novembre de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado,  núm. 296, 10.12.2019, pp. 134361-134370.
 
Resolució de 26 de novembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VIII Conveni col·lectiu estatal de gestories administratives. Boletín Oficial del Estado,  núm. 292, 05.12.2019, pp. 133623-133648.
 
Resolució de 22 de novembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 12 de juliol de 2019, per la qual es registra i publica el XII Conveni col·lectiu de centres d'assistència i educació infantil. Boletín Oficial del Estado, núm. 288 / 30.11.2019, pp. 131835-131835. 
 
Resolució de 12 de novembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes d'octubre de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 278, 19.11.2019, pp. 127615-127622.
 
Resolució de 12 de novembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes d'octubre de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 278, 19.11.2019, pp. 127613-127614.
 
Resolució de 12 de novembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes d'octubre de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 278, 19.11.2019, pp. 127605-127612.
 
Resolució de 12 de novembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes d'octubre de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 278, 19.11.2019, pp. 127602-127604.
 
Resolució de 12 de novembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes d'octubre de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 278, 19.11.2019, pp. 127592-127601.
 
Resolució de 5 de novembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la Sentència de la Sala social de l'Audiència Nacional, relativa al IV Conveni col·lectiu únic per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat. Boletín Oficial del Estado, núm. 274, 14.11.2019, pp. 126054-126093.
 
Resolució de 5 de novembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de modificació del Conveni col·lectiu de Borses i Mercats Espanyols. Boletín Oficial del Estado, núm. 274, 14.11.2019, pp. 126051-126053.
 
Resolució de 29 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre el registre de la jornada de treball, derivat del que s'estableix en el Conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat. Boletín Oficial del Estado, núm. 268. 07.11.2019, pp. 122796-122798.
 
Resolució de 29 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de la comissió paritària del Conveni col·lectiu d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics. Boletín Oficial del Estado núm. 268, 07.11.2019, pp. 122793-122795.
 
Resolució de 23 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la modificació del VI Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. Boletín Oficial del Estado, núm. 266, 05.11.2019, pp. 122059-122063.
 
Resolució de 22 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la que es registra i publica  l'Acord parcial del Conveni col·lectiu del sector de caixes i entitats financeres d'estalvi. Boletín Oficial del Estado, núm 261, 30.10.2019, pp. 120553-120557. 
 
Correcció d'errates del Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries. Boletín Oficial del Estado núm. 257, 25.10.2019, pàg. 117790-117795. 
 
Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries. Boletín Oficial del Estado núm. 256, 24.10.2019, pàg. 116775-117073.
 
Resolució de 7 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el XIX Conveni col·lectiu del sector d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics. Boletín Oficial del Estado núm. 251, 18.10.2019, pp. 114772-114801.
 
Resolució de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de teules, rajoles i peces especials d'argila cuita. Boletín Oficial del Estado, núm. 245. 11.10.2019, pp. 112290-112337.
 
Resolució d'1 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de setembre de 2019. Boletín Oficial del Estado núm. 243, 09.10.2019. pp. 110955-110965. 
 
Resolució d'1 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de setembre de 2019. Boletín Oficial del Estado núm. 243, 09.10.2019. pp. 110953-110954. 
 
Resolució d'1 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de setembre de 2019. Boletín Oficial del Estado núm. 243, 09.10.2019. pp. 110948-110952. 
 
Resolució d'1 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de setembre de 2019. Boletín Oficial del Estado núm. 243, 09.10.2019. pp. 110944-110947. 
 
Resolució d'1 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de setembre de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado núm. 243, 09.10.2019. pp. 110930-110943. 
 
Resolució de 16 de setembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu estatal del cicle integral de l'aigua (2018-2022). Boletín Oficial del Estado núm. 238, 03.10.2019. pp 109429-109470. 
 
Resolució de 13 de setembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal per a les indústries de l'adobat, corretges i cuirs industrials i adob de pells per a pelleteria (2019-2021). Boletín Oficial del Estado núm. 237, 02.10.2019. pp 108780-108828347. 
 
Resolució de 13 de setembre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de radiodifusió comercial sonora. Boletín Oficial del Estado núm. 236, 01.10.2019. pp 108311-108347. 
 
Reial decret 555/2019, de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. Boletín Oficial del Estado, núm. 234, 28.09.2019. pp. 106712-106718.
 
Resolució de 27 d'agost de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acord de modificació del VII Conveni col·lectiu estatal del sector de fabricants d'algeps, escaioles, calçs i els seus prefabricats. Boletín Oficial del Estado, núm. 222, 16.09.2019. pp. 100651-100652. 
 
Resolució de 27 d'agost de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VIII Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgraduats. Boletín Oficial del Estado, núm. 221, 14.09.2019. pp. 99727-99761. 
 
Resolució de 5 de setembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes d'agost de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 219, 12.09.2019. pp. 99093-99099. 
 
Resolució de 5 de setembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes d'agost de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 219, 12.09.2019. pp. 99100-99101. 
 
Resolució de 5 de setembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes d'agost de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 219, 12.09.2019. pp. 99102-99103. 
 
Resolució de 5 de setembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes d'agost de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 219, 12.09.2019. pp. 99104-99112. 
 
Resolució de 19 d'agost de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la modificació del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. Boletín Oficial del Estado, núm. 205, 27.08.2019. pp. 94333-94335. 
 
Resolució de 19 d'agost de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector de premsa diària. Boletín Oficial del Estado, núm. 205, 27.08.2019. pp. 94294-94332. 
 
Resolució de 8 d'agost de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de perfumeria i afins. Boletín Oficial del Estado, núm. 199, 20.08.2019. pp. 93322-93403. 
 
Resolució de 8 d'agost de 2019, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni entre l'Organisme Autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social i el Fons de Garantia Salarial. Boletín Oficial del Estado, núm. 198, 19.08.2019, pp. 92706-92712.
 
Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de juliol de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 189, 08.08.2019, pp. 87638-87644.
 
Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de juliol de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 189, 08.08.2019, pp. 87636-87367.
 
Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de juliol de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 189, 08.08.2019, pp. 87630-87635.
 
Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de juliol de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 189, 08.08.2019, pp. 87626-87629. 
 
Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de juliol de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 189, 08.08.2019, pp. 87619-87625. 
 

Resolució de 22 de juliol de 2019, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'encarrega a l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, O.A., M.P., durant l'any 2019, la gestió del servei de la Seguretat Social denominat "Prevención10.es". Boletín Oficial del Estado, núm. 185, 03.08.2019, pp. 84784-84791

Resolució de 15 de juliol de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, en matèria d'avaluació del risc per exposició i ús sostenible dels productes fitosanitaris. Boletín Oficial del Estado, núm. 180, 29.07.2019, pp. 82438-82444.

Resolució de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el XII Conveni col·lectiu de centres d'assistència i educació infantil. Boletín Oficial del Estado, núm. 178, 26.07.2019, pp. 81587-81628. 

Resolució de 16 de juliol de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 15 d'abril de 2019, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu nacional per a les indústries de torrons i massapans. Boletín Oficial del Estado, núm. 177, 25.07.2019, pp. 80375-80385.

Resolució de 9 de juliol de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de la indústria del calçat. Boletín Oficial del Estado, núm. 174, 22.07.2019, pp. 79263-79298.

Correcció d'errors del Text esmenat dels Annexos A i B de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2019) amb les Esmenes adoptades durant les sessions 100a, 101a, 102a, 103a i 104a del Grup de treball de transports de mercaderies perilloses de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (CEPE). Boletín Oficial del Estado, núm. 172, 19.07.2019, pp. 78108-78109. 

Resolució de 4 de juliol de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció. Boletín Oficial del Estado, núm. 169, 16.07.2019, pp. 76656-76748. 

Resolució de 27 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per al sector d'activitats forestals. Boletín Oficial del Estado, núm. 165, 11.07.2019, pp. 74543-74571.

Correcció d'errates de la Resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars 2019-2020. Boletín Oficial del Estado, núm. 164, 10.07.2019, pp. 74271-74271.

Resolució de 28 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 13 de juny de 2019, per la qual es registra i publica l'III Conveni col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries. Boletín Oficial del Estado, núm. 163, 09.07.2019, pp. 73718-73902.

Resolució de 27 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de pastes, paper i cartó. Boletín Oficial del Estado, núm. 163, 09.07.2019, pp. 73584-73663.

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de juny de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 08.07.2019, pp. 72913-72922.

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de juny de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 08.07.2019, pp. 72911-72912.

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de juny de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 08.07.2019, pp. 72904-72910.

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de juny de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 08.07.2019, pp. 72901-72903.

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de juny de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 08.07.2019, pp. 72891-72900.

Resolució de 27 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el XV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat. Boletín Oficial del Estado, núm. 159, 04.07.2019, pp. 71695-71766. 

Resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars 2019-2020. Boletín Oficial del Estado, núm. 153, 27.06.2019. pp. 68750-68805. 

Resolució de 5 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu sectorial d'àmbit estatal de les administracions de loteries. Boletín Oficial del Estado, núm. 146, 19.06.2019. pp. 65058-65081.

Resolució de 5 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector laboral de restauració col·lectiva. Boletín Oficial del Estado, núm. 145, 18.06.2019, pp. 64433-64546. 

Resolució de 13 de juny de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el III Conveni col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries. Boletín Oficial del Estado núm. 143, 15.06.2019. pp 62638-62685.
 
Resolució de 3 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de normes europees i internacionals que han sigut tramitats com a projectes de norma UNE per l'Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes de maig de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2019, pp. 61128-61135.
 
Resolució de 3 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de norma UNE que l'Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes de maig de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2019, pp. 61127-61127.
 
Resolució de 3 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització, durant el mes de maig de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2019, pp. 61122-61126.
 
Resolució de 3 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de maig de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2019, pp. 61120-61121.
 
Resolució de 3 de juny de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han sigut ratificades durant el mes de maig de 2019 com a normes espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2019, pp. 61107-61119.
 
Resolució de 24 de maig de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el V Conveni col·lectiu per a l'aqüicultura marina nacional. Boletín Oficial del Estado, núm. 134, 05.06.2019, pp. 58914-58950.