Telèfon

Memòria prevencionista

Memòries de l'INVASSAT

Memòries de l'INVASSAT

Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2023Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2023

L’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), òrgan cientificotècnic de l’Administració de la Generalitat, és l’instrument de desenvolupament i execució de les polítiques en matèria de seguretat i salut en el treball del Consell i assumeix, en aquest àmbit, les funcions que li assigna la Llei 2/2004, de 28 de maig (DOCV núm. 4765, d’1 de juny), que el va crear, i les contingudes en l’article 7.a de la Llei de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre). L’Institut, que es configura amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per al compliment dels seus objectius, va començar el funcionament efectiu l’any 2007. Des de llavors, en cada anualitat ha elaborat les memòries d’activitat corresponents, accessibles en la seua pàgina web, amb la finalitat d’informar amb transparència plena de les seues actuacions, així com de complir les funcions que li són encomanades en l’article 11.c de la Llei 2/2004. Des de l’any 2012 l’INVASSAT té atribuïdes les competències corresponents als serveis de prevenció propis previstos en el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.