Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Memòries de l'INVASSAT

Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2020Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2020

L'òrgan cientificotècnic de l'Administració de la Generalitat, l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), és l'instrument de desenvolupament i execució de les polítiques en matèria de seguretat i salut en el treball del Consell i assumeix, en aquest àmbit, les funcions que li assigna la Llei 2/2004, de 28 de maig (DOGV núm. 4765, d'1 de juny), que el va crear, i les que conté l'article 7.a de la Llei de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre). L'Institut es configura amb personalitat jurídica pròpia, amb capacitat plena d'obrar per a complir els seus fins. En 2007 va començar el funcionament efectiu de l'entitat. La direcció de l'Institut ha elaborat, tal com consta en la seua pàgina web, les memòries d'activitat corresponents des de 2007 fins a 2019 i la que es presenta en aquesta introducció, de 2020, amb la finalitat d'informar amb plena transparència de les seues actuacions, així com de complir les funcions encomanades en l'article 11.c de la Llei 2/2004. Des de l'any 2012, l'INVASSAT té atribuïdes les competències corresponents als Serveis de Prevenció Propis que preveu el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.