Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Memòries de l'INVASSAT

Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2019Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2019

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), òrgan cientificotècnic de l'Administració de la Generalitat, és l'instrument de desenvolupament i execució de les polítiques en matèria de prevenció de riscos laborals del Consell i assumeix, en aquest àmbit, les funcions que li assigna la Llei 2/2004, de 28 de maig (DOCV núm. 4765, d'1 de juny), que el va crear, i les contingudes en l'article 7.a de la Llei de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre). L'Institut es configura amb personalitat jurídica pròpia, amb capacitat plena d'obrar per al compliment de les seues finalitats. En 2007 va començar el funcionament efectiu de l'entitat. La direcció de l'Institut ha elaborat, com consta en la seua pàgina web, les memòries d'activitat corresponents des de 2007 fins a 2018 i la que es presenta en aquesta introducció, de 2019, amb la finalitat d'informar amb plena transparència de les seues actuacions així com de complir amb les funcions encomanades en l'art. 11.c de la Llei 2/2004. Des de l'any 2012 l'INVASSAT té atribuïdes les competències corresponents als serveis de prevenció propis previstos en el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.