Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Laboralia 2019

CONGRÉS LABORALIA 2019

Certamen integral de la Prevenció i el Benestar Laboral

Relació de ponències presentades en les diferents seccions de Laboralia 2019

Ponències Descàrrega PDF
JORNADA "CULTURA PREVENTIVA" INVASSAT          27/03/2019  

Cultura Preventiva

 

La incultura apresa i com modificar-la.

D. Emilio Castejón Vilella

La formació en prevenció de riscos laborals. La seua inajornable actualització

D. Amalio Sánchez Grande

L'empresa saludable: una moda passatgera o element indispensable de l'estratègia empresarial. 

Dª. María Dolores Solé Gómez

Taller 1. Formació preventiva: dificultats, criteris i eines

 

La formació en PRL: problemàtica del qui i com de la seua impartició.

Dña. Nuria Pastor Ramos

Dubtes i dificultats en l'aplicació de l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Dña. Beatriz Estrela Carrión

Problemes de la formació preventiva des de la perspectiva de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

D. Antonio Moreno Martínez

Taller 2. La integració de la prevenció: una necessària i beneficiosa obligació. 

 

La integració de la prevenció. Una obligació empresarial.

D. Francisco Rogero Ortega

Integrar la prevenció com a necessitat. Visió de l'empresa a través del seu Servei de Prevenció.

D. Helios García Asensio

Els beneficis de la integració de la prevenció en l'empresa.

D. Francisco Manuel Medina Cantón

L'obligació de la valoració de la integració de la prevenció.

D. Francisco Pons Morales

Taller 3. Promoció de la salut 

 

Promoció de la salut en el treball, present i futur.

D. Francisco Marqués Marqués

Experiència en l'aplicació de la promoció de la salut en l'empresa.

Dña. Gemma Huercio

Experiència en l'aplicació de la promoció de la salut en l'empresa.

D. Ricardo Ferragut

 

JORNADA "RISC QUÍMIC" INVASSAT          28/03/2019   DescàrregaPDF

Riesc Químic

 

Evolució del risc químic.

Dña. Virginia Gálvez Pérez

Situació actual de la gestió del risc químic en la Comunitat Valenciana.

D. Juan José Puchau Fabado

    

Formaldehido.

D. Lorenzo Quintanar

Sílice.

D. Juan A. Freijo.

Riscos de la Refineria per als treballadors i mesures de protecció enfront d'aquests riscos.

D. Javier García Goyeneche

Com ha influït i influirà, el Reglament REACH en la gestió de la seguretat en les empreses.

D. Jesús Carretero López

El risc químic des d'una visió sindical.

Dª. Magda Sáez Cervera

Taller 1: L'amiant: passat, present i futur   

Valoració del passat, present i futur de l'amiant per persones afectades per aquest.

Dª. M.ª Amparo Perpiñán Hernández

Anàlisi de la situació actual dels treballs amb amiant en la Comunitat Valenciana.

Dª. Yolanda Lozano Cádiz

Perspectiva d'empreses especialitzades en treballs amb amiant.

D. Gonzalo Zufia Álvarez

Avanços tècnics/tecnològics relacionats amb el treballs amb amiant.

D. Carlos Martínez Sevilla

Taller 2: Gestió de les emergències en el sector químic  

Gestió d'emergències en una planta química de fertiberia a Sagunt.

D. José Gil Martínez Pérez

Gestió de les emergències. Grup Roquette.

D. Francisco Javier Martínez Curzá

D. Joaquín Lucas Carabal

Taller 3: Metodologia qualitativa per a l'avaluació de l'exposició a agents químics  

Eines per a la gestió del risc químic.

Dª Ruth Jiménez Saavedra

Experiència pràctica en l'aplicació de mètodes d'avaluació cualitiva.

D. Santos Huertas Ríos

 

SESSIÓ DE COMUNICACIONS LLIURES - SALA VALÈNCIA DescàrregaPDF

Evaluación de riesgo biológico en trabajadores de limpieza hospitalaria.

Salomé Benavent Nácher

Conocimiento del manejo de medicamentos peligrosos por parte de enfermería.

M.ª Jesús Chorén Freire

Sistema integrado de monitorización, evaluación y gestión de los riesgos para la salud por exposición a nanomateriales y partículas ultrafinas en ambientes industriales y urbanos. 

Maidá Domat Rodríguez

Comparativa del análisis del nivel de burnout del personal de enfermería de la Atención Primaria en centros docentes versus no docentes. 

M.ª Jesús Chorén Freire

¿Está relacionado el tamaño de la empresa con los factores de riesgo psicosocial? 

Nuria Pastor Ramos

Intervención integral en la prevención de sustancias psicoactivas.

Fernando Ribas de Pina Pérez

 

 
CARTELLS / POSTERS

Alteracions del somni en la població treballadora hospitalària - Vithas

Evolució en la seguretat hospitalària - La Fe

Resum de l'anàlisi dels sinistres laborals corresponents al Pla d'Actuació 2017 contra la sinistralitat laboral, referits als sinistres de l'any 2016, en empreses de la C.V. - Invassat

Resum de l'análisi de la gestió realitzada per les empreses de la CV dels sinistres laborals corresponents al Pla d'Actuació 2017 contra la sinistralitat laboral, referits als accidents de treball i malalties professionals de l'any 2016 - Invassat

Principals causes dels accidents de treball mortals en la Comunitat Valenciana - Invassat
Programa Empresa Sana - Umivale
Projecte Silife: cóm reduir la toxicitat de la sílice cristal·lina respirable? - Silife

 

(*) Les ponències no incloses no tenen permís de publicació