Telèfon

Memòria prevencionista

Fins de l'INVASSAT

Fins de l'INVASSAT

L'INVASSAT té com a fi la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana, i se li assignen, amb caràcter específic, els objectius següents:

  1. Promoure, en labors d'òrgan assessor com a servei de prevenció de riscos laborals del personal propi i dels organismes autònoms, exceptuant-ne el sector sanitari, el compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat i salut en el treball basant-se en les competències atribuïdes als serveis de prevenció del sector docent i dels sectors d'administració pública i justícia, previstos en el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, ja esmentat, i fomentar, al seu torn, el benestar laboral entre el personal treballador públic i la responsabilitat social corporativa.
  2. Assignar els recursos necessaris per a la correcta execució dels plans i programes que, en desplegament de les polítiques en matèria de seguretat i salut, li assignen el Consell i/o la conselleria a què estiga adscrit, actuant, preferentment, amb mitjans propis, sense perjuí de la col·laboració que puga requerir d'altres organismes o entitats públiques o privades, i del recurs a la contractació externa de conformitat amb la legislació de contractes del sector públic.
  3. Vetlar per la coordinació de les actuacions que en matèria de seguretat i de salut en el treball establisca el Consell; se li encomana la direcció de les activitats inherents a la dita coordinació, així com l'elaboració de protocols, procediments o pràctiques necessàries per a l'execució del mandat amb vista al compliment dels principis d'economia, eficàcia i eficiència.
  4. L'Institut es configura, en l'àmbit de la investigació, el desenvolupament i la innovació en matèries de seguretat i salut en el treball, com l'organisme de referència de l'Administració de la Generalitat.