Telèfon

Memòria prevencionista

Estratègia Valenciana de Seguretat Salut i Benestar Laboral 2017-2020

Estratègia Valenciana de Seguretat Salut i Benestar Laboral 2017-2020

Estratègia valenciana de seguretat, salut i benestar laboral 2017-2020L'Estratègia valenciana de seguretat, salut i benestar laboral 2017-2020 naix del consens i compromís del Govern Valencià amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, i constituïx un dels punts més rellevants del diàleg social, ja que establix el marc general de les polítiques de prevenció de riscos laborals per a la Comunitat Valenciana, a més de ser una ferramenta dirigida a combatre la sinistralitat laboral, i millorar els nivells de seguretat, salut i benestar laboral de les persones treballadores.

Esta estratègia es fonamenta en dos valors principals, que són la prevenció i la col·laboració entre totes les parts implicades per a realitzar l'acció preventiva. En este sentit, la prevenció com el mig més eficaç per a reduir accidents laborals i malalties professionals, i la col·laboració de totes les parts implicades (Generalitat, empreses i població treballadora) per a impulsar i millorar les condicions de treball.

En conseqüència, el diàleg social es configura com el motor de les polítiques públiques integrant la prevenció de riscos laborals en totes les seues
actuacions i propostes.

L'impuls i desenrotllament eficient de les polítiques de seguretat i salut en el treball, requerix la plena col·laboració de les interlocutores econòmiques i sindicals més representatives, per a la qual cosa és necessari garantir la posada en marxa d'iniciatives i instruments que contribuïsquen a la millora dels sistemes de prevenció i afavorisca la coordinació entre totes les parts implicades, a fi d'aconseguir una millora de les condicions de seguretat, salut i benestar de la nostra població treballadora.

La Generalitat contemplarà per a això en els seus pressupostos, la dotació de recursos humans i materials suficients i adequats que permeten ser impulsades amb criteris d'eficàcia, coordinació i participació.

Amb el present document i la seua publicació, pretenem divulgar i donar a conéixer totes les parts implicades, i a la societat valenciana en general, els quatre grans objectius que s'han de desenrotllar en els pròxims anys, i les línies d'actuació estratègiques previstes en els plans anuals, junt amb les concretes accions que s'han d'implementar per a abordar la gestió dels riscos més prioritaris.