Telèfon

Memòria prevencionista

El INVASSAT en els mitjans

Ves enrere La Seguridad Vial en la empresa

La Seguridad Vial en la empresa

Els desplaçaments per motius de treball produïxen gran part de la mobilitat que es genera diàriament, sobretot els dies laborals. Davant de tants desplaçaments el risc que es produïsca un accident de trànsit s'incrementa, amb la qual cosa és important actuar en la seua prevenció. , sobretot tenint en compte que, en general, aquests accidents tenen la consideració d'accident de treball, de conformitat amb el que preveu l'art. 156 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015 "..

De vegades les empreses no contemplen la seguretat viària en els seus plans de prevenció per falta d'informació o perquè no saben per on començar.

Amb l'objecte d'informar les empreses, i la resta d'agents responsables, sobre la importància que té la prevenció dels accidents de trànsit laborals, i de com posar en marxa els plans preventius de seguretat viària, el pròxim 25 de maig se celebra a València, la VIII Jornada "La Seguretat Viària en l'empresa- Bones Pràctiques". En esta jornada participaran administracions, sindicats, patronals i empreses de distints sectors i grandàries, que informaren sobre l'estat de l'art i compartiran noves experiències en la prevenció d'accidents vials laborals.

En 2015 es van produir 529.248 accidents laborals amb baixa, dels que l'11% van ser accidents de tràfic, i dels 629 accidents laborals mortals, el 27,5% van ser per esta mateixa causa. El 58% (101) d'estos accidents es produïxen a l'anar i al tornar del treball, i el 41% (72) durant la jornada de treball. Cada dia es produïxen 161 accidents vials laborals amb baixa.

Estes xifres mostren que 1 de cada 3 accidents laborals mortals es produïxen pel tràfic.

La jornada "La Seguretat Viària en l'Empresa. VIII DGT de Bones Pràctiques", està promoguda per la Direcció General de Trànsit (DGTINSHT, amb la col·laboració de l'Institut de Seguretat i Higiene en el Treball INVASSATINSHT) i l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (FESVIAL), i està organitzada per la Fundació per a la Seguretat Viària (FESVIAL).

Esta trobada està dirigit a professionals del món de la prevenció, de la seguretat viària i a directors generals i gerents d'empreses i institucions.

 

Per inscriures puntxe ACÍ.