Telèfon

Memòria prevencionista

El INVASSAT en els mitjans

Ves enrere C-20 Campanya de retorn al lloc de treball després de baixes prolongades per motius de salut 2022-2023

C-20 Campanya de retorn al lloc de treball després de baixes prolongades per motius de salut 2022-2023

L'adequada gestió de la volta al treball després d'una baixa per motius de salut té per objecte garantir que, quan les persones es reincorporen a la seua activitat laboral, els llocs i tasques que exerceixen continuen sent compatibles amb les seues capacitats, en nom d'una adequada protecció de la seua seguretat i salut. Això és especialment important quan es tracta de baixes de llarga duració, perquè solen correspondre's amb els processos de major potencial nociu per a la salut.

Així, resulta necessari que les empreses siguen capaces d'identificar les situacions susceptibles d'una gestió específica del retorn i, en qualsevol cas, d'adaptar els entorns de treball i les tasques a les necessitats específiques de les persones treballadores que ho requerisquen amb motiu de la seua reincorporació al treball, perquè continuen sent compatibles amb les seues capacitats. 

Ha de prendre's consciència, a més, de l'important paper que juga la promoció de la salut en el treball (PST), com a eina per a la millora de la salut de les persones treballadores i reducció dels accidents i malalties, especialment cròniques, que motiven les baixes. 

Tenint en compte l'anterior, aquesta campanya pretén analitzar les condicions de retorn al lloc de treball de les persones que es reincorporen després de baixes de duració superior a 6 mesos, per motius de salut, així com la gestió preventiva realitzada per les empreses sobre aquest tema, a fi de:

  • Controlar les condicions d'adaptació al lloc des de la perspectiva de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Obtindre informació que permeta caracteritzar la forma en la qual les empreses de la Comunitat Valenciana gestionen aquesta qüestió.
  • Identificar les principals causes d'aquesta mena de baixes, les seues conseqüències, així com els col·lectius de persones més afectats. 
  • Oferir assessorament i assistència tècnica a les empreses en la matèria.
  • Difondre i assessorar en matèria de PST.
  • Conscienciar a les empreses de la importància d'una adequada gestió preventiva del retorn al lloc de treball.

 

Material de campaña