Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Premis al coneixement en PRL 2017

 La Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), com a organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, i el fi del qual és la promoció de la seguretat i salut en el treball, en el conjunt de la societat valenciana. Així mateix, l'Administració del Consell i els agents econòmics i socials en el Pacte Valencià pel Creixement i Millora de l'Ocupació, PAVACE, en la Comunitat Valenciana han apostat per potenciar la millora de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut laboral de les nostres empreses i organitzacions. La promoció de la seguretat i salut en els llocs de treball requerix l'adopció de mesures d'acció positiva, eficaces i executives, dirigides a previndre els riscos laborals. Una forma de promoure la seguretat i salut és el reconeixement dels millors treballs de fi de màster realitzats pels alumnes del Màster en Prevenció de Riscos Laborals. D'aquesta manera, l'INVASSAT pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors treballs de fi de Màster en Prevenció de Riscos Laborals, promovent la seua difusió i premiant els seus autors a través d'un reconeixement públic.


Convocatòria

Resolución de 12 de abril de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), por la que se regula el procedimiento de concesión, en el año 2017, de los Reconocimientos a los mejores Trabajos Fin de Máster o de Especialidad en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat Valenciana, denominados Premios al Conocimiento en PRL.

Correcció d'errades de la Resolució de 12 d'abril 2017, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2017, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o d'especialitat en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en PRL.

 

Procediment de tramitació

Concessió l'any 2017, dels Reconeixements als millors Treballs Fi de Màster o d'Especialitat en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en PRL


Jurat

  • Cristina Moreno Fernández, directora de l'INVASSAT. Presidenta.
  • Rosa Pla Beltrán (CEV).
  • Arturo Cerveró Duato (CEV).
  • Marisa Baena Martínez (UGT-PV).
  • Milagros Cano Monterde (CCOO-PV).
  • Eusebio F. Ortiz Font (Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Comunitat Valenciana).
  • Fernando Saez Ramos (INVASSAT).
  • Esteban Santamaría Coria (INVASSAT). Secretari.


Treballs premiats

Resolució de 20 de març de 2018, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es reconeixen els millors treballs de fi de Màster en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals, presentats basant-se en la Resolució de 12 d'abril de 2017, de la Presidència de l'INVASSAT.

  • María Planelles Asensio. Formaldehído y toxicidad reproductiva: revisión sistemática. Treball fi de màster. Francisco Brocal Hernández, dir. Elx: Universidad Miguel Hernández, 2017. El formaldehid (FA) és un contaminant químic present en nombroses indústries i procediments de fabricació de materials. En 2014, la IARC va modificar la classificació del FA a categoria 1B i com a mutagen a categoria 2A, i en conseqüència es van produir certs canvis respecte al seu etiquetatge i maneig. Malgrat els efectes produïts després de l'exposició a aquest, existeix la recomanació d'evitar en la mesura del possible l'exposició al FA. Algunes publicacions demostren l'associació entre exposició a FA i efectes en la salut reproductiva, encara que unes altres no, per la qual cosa existeixen resultats contradictoris. Els objectius del nostre treball van ser estudiar mitjançant una revisió bibliogràfica sistemàtica, l'evidència científica, dels efectes reprotòxics després de l'exposició a FA. En la majoria dels articles seleccionats entre PUBMED i IBECS, es conclou que l'exposició laboral a FA és un factor important amb efectes en la salut reproductiva. El nivell d'evidència científica que predomina en els estudis revisats és el Nivell III i grau B de Recomanació. Els principals efectes reprotòxics extrets dels articles en humans són el major risc d'avortament espontani, baix pes en nàixer i augment de temps fins a quedar-se embarassada. En els articles d'animals in vitro trobem alteracions a nivell citotòxic, i estrés oxidatiu en les cèl·lules germinals. En els articles de cultius cel·lulars van ser alteracions a nivell molecular de vies de reparació de l'ADN les afectades, així com també un augment de l'estrés oxidatiu.
  • Diego Arista Vinaixa. Carga afectiva del estímulo, campo visual y aplicaciones en la señalización laboral. Treball fi de màster. Francisco Palmero Cantero, dir. Castelló: Universitat Jaume I, 2017. <http://hdl.handle.net/10234/173841>. Els estímuls amb càrrega afectiva, especialment els referents a rostres humans, capten de forma prioritària l'atenció d'un individu en un context quotidià. Algunes emocions són fins i tot més ràpides que unes altres a l'hora de ser captades i processades. No obstant això, el punt en l'espai visual on els estímuls es perceben també constitueix un factor de cabdal importància en la rapidesa de reconeixement d'estímuls. El present treball aporta unes pinzellades sobre aquestes dues temàtiques, així com proposades per a l'aplicació teòrica i pràctica, dels resultats descoberts, en l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals.


Acte de lliurament dels guardons

Els premis es van entregar el 26 de març de 2018, a les 11 hores, en la sala d'actes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Navarro Reverter, 2, València). A l'acte van assistir el conseller d'Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball Rafael Climent, el secretari autonòmic d'Ocupació i director general del SERVEF Enric Nodededéu i la directora general de Treball i Benestar Laboral i directora del INVASSAT Cristina Moreno Fernández.