Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Premis al coneixement en PRL 2016

La Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), com a organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, i el fi del qual és la promoció de la seguretat i salut en el treball, en el conjunt de la societat valenciana. Així mateix, l'Administració del Consell i els agents econòmics i socials en el Pacte Valencià pel Creixement i Millora de l'Ocupació, PAVACE, en la Comunitat Valenciana han apostat per potenciar la millora de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut laboral de les nostres empreses i organitzacions. La promoció de la seguretat i salut en els llocs de treball requerix l'adopció de mesures d'acció positiva, eficaces i executives, dirigides a previndre els riscos laborals. Una forma de promoure la seguretat i salut és el reconeixement dels millors treballs de fi de màster realitzats pels alumnes del Màster en Prevenció de Riscos Laborals. D'aquesta manera, l'INVASSAT pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors treballs de fi de Màster en Prevenció de Riscos Laborals, promovent la seua difusió i premiant els seus autors a través d'un reconeixement públic.


Convocatòria

Resolució de 12 d'abril 2017, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2017, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o d'especialitat en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en PRL.


Jurat

 • María Luisa Baena Martínez (UGT-PV)
 • Consuelo Jarabo Latorre (CC.OO-PV)
 • Eusebio F. Ortiz Font (ITSS-CV)
 • Isabel Meseguer Lloret (CIERVAL)
 • Fernando Saez Ramos  (INVASSAT)
 • Esteban Santamaría Coria (INVASSAT)
 • Juan Carlos Castellanos Alba (INVASSAT). Secretari.


Treballs premiats

Resolució de 28 d'octubre del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es reconeixen els millors treballs fi de Màster en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals.

 • Óscar Díaz Cantos. Drones y su aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Treball fi de màster. María José Ferrer Carrascosa, dir. Elx: Universitat Miguel Hernández, 2015. 50 p. <http://hdl.handle.net/11000/2211>. El Treball se centra en identificar, analitzar, detallar i exposar els usos, i beneficis si escau, que els Drons estan aportant al camp de la prevenció de riscos laborals en l'execució segura de procediments de treball que comporten una innegable exposició a un risc, en molts casos de gravetat si l'accident arriba a materialitzar-se, en tractar de ser dut a terme per recursos humans.
 • María Cristina Vicente Para. Análisis comparativo de la carga física de la matrona según las posiciones de la gestante durante el parto. Treball fi de màster. Marceliano Coquillat Mora, dir. Elx: Universitat Miguel Hernández, 2015. 101 p. <http://hdl.handle.net/11000/2231>. Les queixes sobre dolor i molèsties musculoesquelètiques són una constant entre les matrones. Malgrat ser un col·lectiu sanitari que hauria de saber reconéixer la importància d'aquestes molèsties, a llarg i curt termini, a penes hi ha estudis sobre l'ergonomia del treball de la matrona. En aquest treball s'analitzen algunes postures que adopta la matrona durant la fase expulsiva del part en funció de la posició de la gestant. Per a això, s'ha utilitzat el mètode REBA (Rapid Entire Bodi Assessment). Les fotos i vídeos analitzats s'han obtingut per diversos mitjans: enregistrament directe i recursos d'internet. Hi ha postures forçades o incorrectes inherents al treball de la matrona durant la fase d'assistència al part no són susceptibles d'intervenció per a millora donada la naturalesa pròpia del procés del part. No obstant això, existeixen altres postures forçades que s'adopten en tots els parts la modificació dels quals no interferiria en la correcta atenció del part. Algunes posicions de la gestant durant el part obliguen a la matrona que atén a adoptar posicions forçades que no podrien ser millorades. Aquestes posicions haurien de ser evitades des del punt de vista del risc ergonòmic per a la matrona. Les postures més segures per a la matrona són aquelles que es duen a terme en el llit obstètric, sobretot en posició de litotomia, independentment de si la matrona està asseguda o en bipedestació.
 • Francisco Soto Campillo. Prevención de Riesgos Laborales en la Policia Local: cuestiones controvertidas. Treball fi de màster. Elx: Universitat Miguel Hernández, 2015. 127 p. <http://hdl.handle.net/11000/2220>. En 1995, amb la publicació de la Llei 31/95, de 8 de novembre, es produeix una fita important en la Prevenció dels Riscos Laborals. A més, aquesta Llei en el seu article tercer establia que la Llei no seria aplicable en ―aquelles activitats les particularitats de les quals ho impedisquen en l'àmbit de les funcions públiques de Policia (entre altres). El que s'ha dit no ha de suposar que aquests col·lectius es troben desprotegits, per la qual cosa cal garantir-los una seguretat i salut en el seu treball. Els elements o formes de protecció podrien ser, a més de generar normatives pròpies, la realització de protocols d'actuació, així com una coordinació d'aquests serveis per a minimitzar els riscos. La veritat és que van haver de transcórrer més d'onze anys perquè els funcionaris policials aconseguiren el mateix dret, en matèria de prevenció de riscos laborals, que la resta dels ciutadans espanyols, malgrat que la interpretació literal de la Llei no excloïa la seua aplicació.
 • Cristina Ávila Freire. Diseño de hoja de cálculo para la simulación y evaluación de los principales parámetros preventivos por exposición a vibraciones (VMB Y VCC) según R.D. 1311/05. Treball fi de màster. Alacant: Universitat d'Alacant, 2015. Emmarcant el TFM en l'àmbit d'Higiene Industrial, aquest consisteix en el disseny d'un full de càlcul per a la simulació i avaluació dels principals paràmetres preventius per exposició a vibracions (vibracions transmeses al sistema ma-braç, VMB, i vibracions transmeses al cos sencer, VCC) segons estableix el Reial decret 1311/2005.


Acte de lliurament dels guardons

Els premis es van lliurar el 8 de novembre de 2016, a les 13 hores, en la sala d'actes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Navarro Reverter, 2, València). A l'acte han assistit el conseller d'Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, el secretari autonòmic d'Ocupació i director general del SERVEF, Enric Nodededéu i la directora general de Treball i Benestar Laboral i directora de l'INVASSAT Cristina Moreno Fernández..
 

 

En els mitjans

Nota de premsa: El Consell crea un galardón a los mejores trabajos de máster en prevención de riesgos laborales. 21.10.2016.