Teléfono

Memòria prevencionista

Cursos de formació de nivell bàsic 2021

Cursos de formació de nivell bàsic 2021

Aquesta formació correspon a l'establida en el reglament dels Serveis de Prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener) i capacita per al desenvolupament de les funcions del nivell bàsic especificat en el seu article 35. 
 
Aquests cursos, amb caràcter general, tenen una duració mínima de 30 hores i desenvolupen el programa formatiu establit en l'annex IV-B) o IV-A), respectivament, del citat Reglament. 
 
Els cursos presencials de nivell bàsic que figuren en el programa s'impartiran en les instal·lacions dels Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball.
 
Nota: L'oferta formativa del Pla de Formació presencial per a 2021 està en fase d'elaboració.
 
Consulte l'oferta de cursos de nivell bàsic a distància al nostre Campus Virtual.