Teléfono

Memòria prevencionista

Campanya #CobertesFràgils (2018)

Campanya #CobertesFràgils (2018)

Pla de seguiment i control de treballs en cobertes fràgils

És de sobres conegut que una de les formes més contribuents a la sinistralitat de caràcter mortal, per accident de treball, són les caigudes a diferent nivell produïdes per transitar sobre cobertes o superfícies fràgils.

Segons les dades extretes de les declaracions electròniques d'accidents de treball del sistema "delt @", en els últims quatre anys, a la Comunitat Valenciana, s'han succeït 10 accidents mortals i 32 d'accidents de caràcter greu d'aquestes característiques. En l'últim any s'ha observat un repunt de la sinistralitat i prova d'això és que el 38% dels accidents en cobertes fràgils dels últims quatre anys, van succeir al 2017. Tot això sense comptar amb els accidents soferts per treballadors autònoms que no té les contingències cobertes per accidents laboral, treballadors en situació d'irregular d'ocupació o altres.
 
Per tot això, des del INVASSAT s'ha iniciat l'any 2018 un pla de seguiment i control dirigit a les empreses per informar i poder prevenir els riscos en els treballs sobre superfícies fràgils. El pla, inclòs dins el pla d'acció de l'INVASSAT del 2018, té els següents objectius:
 
  • Vigilància i control de la gestió de la prevenció relativa al risc de caiguda a diferent nivell per l'execució de treballs en les superfícies fràgils en el centre de treball, sense perjudici de prestar assessorament i assistència tècnica (quan així es demani per les persones) a els titulars, responsables o personal d'aquests centres de treball.
  • Conscienciar i difondre a les empreses objecte de la campanya, les mesures preventives i de protecció, tant tècniques com organitzatives, que s'han d'adoptar quan es realitzen treballs sobre superfícies fràgils.
  • Contribuir, en definitiva, a la conscienciació i millora de les condicions de seguretat i la conseqüent reducció de la sinistralitat per accident laboral a l'execució de treballs sobre superfícies fràgils.
  • Desenvolupar eines de difusió com són jornades específiques, pòsters i un estudi monogràfic que inclourà totes les conclusions obtingudes en la campanya.
  • Obtenir informació rellevant, gràcies al treball de camp, sobre la situació actual preventiva de les empreses en aquesta matèria. Aquesta informació es pot permetre, si és el cas, el desenvolupament de posteriors accions específiques.