Telèfon

Memòria prevencionista

Convenis

Convenis

Per tal d'exercir amb la major eficàcia la seua missió l'INVASSAT ha subscrit diversos convenis de col·laboració amb organitzacions professionals, empresarials i educatives

Entitat
col·laboradora

Objectiu

Inici
Vigència

Fi de
Vigència

Nº 
Registre

ENAC (Entidad nacional de acreditación) Per a l'exercici de les seues respectives activitats i competències en difusió de la qualitat en activitats d'avaluació o auditories. 09/12/2010 09/12/2015  
COITIGVal Desenrotllament conjunt d'activitats, que desenrotllen aspectes que precisen un important nivell d'especialització en matèria de seguretat i salut relacionades amb la prevenció de riscos laborals. 09/09/2014 09/09/2016 0894/2014
COIICV Desenrotllament conjunt d'activitats, que desenrotllen aspectes que precisen un important nivell d'especialització en matèria de seguretat i salut relacionades amb la prevenció de riscos laborals. 16/09/2014 16/09/2016 0933/2014
SERPRECOVA Desenrotllament conjunt d'activitats, que desenrotllen aspectes que precisen un important nivell d'especialització en matèria de seguretat i salut relacionades amb la prevenció de riscos laborals. 13/10/2014 13/10/2016 1134/2014
AESPLA Desenrotllament conjunt d'activitats, que desenrotllen aspectes que precisen un important nivell d'especialització en matèria de seguretat i salut relacionades amb la prevenció de riscos laborals. 28/11/2014 Per un any mes un altre. 1187/2014
UNIVERSITAT VALENCIA Desenrotllament conjunt d'activitats, que desenrotllen aspectes que precisen un important nivell d'especialització en matèria de seguretat i salut relacionades amb la prevenció de riscos laborals. 05/12/2014 05/12/2016 1307/2014
Conselleria de Sanitat Cessió d'equips de laboratori i col·laboració amb relació a l'art 37 del R.D. 39/1997, pel qual s'aprova el reglament dels servicis de prevenció 22/04/2015 Dos anys, prorrogables amb l'acord previ. 0278/2015
UNIVERSITAT ALACANT Per a la realització de pràctiques formatives per part dels estudiants universitaris de la U.A. en l'INVASSAT. 23/01/2016 Es prorroga per anys naturals. 0026/2016