Telèfon

Memòria prevencionista

Consell General de l'INVASSAT

Consell General de l'INVASSAT

El Consell General és l'òrgan col·legiat de participació tripartit i paritari de l'administració de la Generalitat i dels agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana (article 12 de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de creació de l'INVASSAT). El seu funcionament està regulat en la resolució de 23 de febrer de 2006, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord del Ple del Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, pel qual aprova el seu reglament de règim intern.

Composició

Presidència, la titularitat de la qual recaurà en la persona que presidisca l'Institut.

Vocalies:

  • per l'administració de la Generalitat: set representants, amb rang almenys de director o directora general, competents en matèria de treball, sanitat, indústria, educació, administracions públiques, agricultura i obres públiques;
  • pels agents econòmics de la Comunitat Valenciana: huit vocals designats a proposta de les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat;
  • pels agents socials de la Comunitat Valenciana: huit vocals designats a proposta de les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat.

Secretaria, que exercirà,  amb veu però sense vot, qui dirigisca l'Institut o persona en qui delegue.

Podrà assistir a les sessions del Consell General, amb veu i sense dret a vot, el director o directora territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en la Comunitat Valenciana.

Listado documentos