Telèfon

Memòria prevencionista

Competències de l'INVASSAT

Competències de l'INVASSAT

De conformitat amb l'article 5 de la seua llei de creació, , en relació amb les funcions que per l'article 4 d'aquesta s'encomanen a l'Institut, tindrà les competències següents:

 1. Per al desenvolupament de les activitats preventives en l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari, i sense perjudici que els responsables d'aquests han de vetlar pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball i, en conseqüència, disposar dels mecanismes oportuns per a això, l'Institut assumirà les funcions següents:
  • Impulsarà totes les activitats preventives establides en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i en les disposicions que la despleguen, dirigides al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació definit en l'article 2 d'aquest reglament, i establirà els criteris de desplegament i aplicació de tota la normativa sobre seguretat i salut laboral tendent a fomentar el benestar laboral del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en els quals radica la seua competència.
  • Promourà i impulsarà la formació en matèria de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari.
  • Assessorarà i impulsarà perquè els distints departaments de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, exceptuant-ne el sector sanitari, adopten les mesures necessàries per a la prevenció de riscos laborals i vetlen pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball dels empleats al seu servei.
  • Impulsarà les actuacions en matèria preventiva, promovent la seua integració en el conjunt d'actuacions i decisions en els processos tècnics, en l'organització del treball i en les condicions en què aquest es preste.
  • Coordinarà l'actuació dels serveis de prevenció de la Generalitat.
  • El Consell podrà assignar a l'Institut aquelles altres competències no incloses en el present reglament que siguen necessàries per al compliment dels fins de prevenció, promoció de la seguretat i salut en el treball, l'objectiu de les quals siga fomentar i impulsar el benestar laboral del personal al seu servei.
 2. Per al desenvolupament de les competències d'assessorament cientificotècnic i de promoció de la prevenció dels riscos laborals tindrà les funcions següents:
  • Establir anualment un pla d'activitats formatives a realitzar en els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball, atenent les peculiaritats de cada una de les províncies i els nous riscos emergents.
  • Efectuar el seguiment de les activitats formatives que realitzen altres entitats i institucions, formular-hi recomanacions i prestar l'assessorament i l'assistència tècnica que li demanen aquelles.
  • Realitzar activitats i campanyes de divulgació i informació de la prevenció de caràcter general i sectorial.
  • Promoure l'establiment de vies de col·laboració i cooperació amb els agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana, així com amb altres administracions públiques, organitzacions de treballadors autònoms i de cooperatives representatives, entitats públiques i privades, corporacions, universitats, centres d'investigació i empreses que perseguisquen els mateixos fins quant a la millora de les condicions de treball i la promoció de la seguretat i salut en el treball.
  • Establir una xarxa valenciana de coneixement amb els instituts tecnològics, les universitats i els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, i integrar-se en aquelles d'àmbit estatal i internacional que puguen aportar transferències de coneixement d'aplicació pràctica a les condicions de treball de la Comunitat Valenciana.
 3. Per al desenvolupament de les competències d'investigació, desenvolupament i innovació tindrà les funcions següents:
  • Impulsar la investigació en prevenció de riscos laborals, desenvolupant línies específiques en les quatre especialitats preventives: seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, i medicina del treball.
  • Establir mecanismes de col·laboració amb altres centres d'investigació, públics i privats, per a la transferència de coneixements, metodologia i tècniques preventives en el camp de la seguretat i salut en el treball.
  • Mantenir i explotar les bases de dades estadístiques sobre sinistralitat laboral, sense perjudici de les competències que l'autoritat laboral tinga en cada moment en relació amb l'anàlisi i la valoració d'aquella.
  • Establir, per al desenvolupament del sistema d'investigació epidemiològica sobre danys derivats del treball, mecanismes de coordinació permanent amb l'autoritat sanitària, incloent-hi l'establiment de protocols conjunts d'actuació.
 4. En l''exercici de les competències d'assistència i assessorament tècnic a les empreses i a les persones treballadores, i per a l'elaboració o reforma de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball, l'Institut tindrà les funcions següents:
  • Establir un sistema d'informació i consulta tècnica al servei de les empreses i els treballadors, als quals se'ls en podrà facilitar l'accés per mitjans telemàtics. El servei serà de caràcter gratuït i no podrà estendre's a qüestions que per les seues característiques particulars afecten l'exercici de professions col·legiades o la lliure competència entre empreses, l'activitat de les quals siga la d'assessorament o assistència tècnica.
  • Formular criteris i recomanacions de contingut tècnic i científic en matèria de seguretat i salut en el treball.
  • Elaborar informes tècnics sobre els avantprojectes de les disposicions que se sotmeten a la seua consideració.
  • Efectuar el seguiment de l'aplicació de la normativa preventiva amb vista a la detecció de necessitats d'adaptació o reforma. Es farà el seguiment de la normativa d'aplicació a col·lectius de persones treballadores especialment sensibles, dones durant l'embaràs i en període de lactància, i treball de menors.
  • Promoure tot tipus de trobades, congressos i jornades tècniques en què s'aborde l'estat d'aplicació de la tècnica i de la normativa preventiva en relació amb les condicions de treball imperants en cada moment a la Comunitat Valenciana.
 5. En l'exercici de les competències de vigilància i control de la prevenció, l'Institut tindrà les funcions següents:
  • Analitzar i investigar les causes i els factors determinants dels riscos laborals, accidents de treball i malalties laborals, abordant-ne l'estudi preventiu i determinant les mesures correctores procedents, que es formularan en forma de recomanacions i, si és el cas, de requeriment.
  • Efectuar el seguiment de la gestió de la prevenció de riscos laborals que es fa en els centres i llocs de treball radicats a la Comunitat Valenciana, amb les excepcions que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix en l'article 3, sense perjudici de prestar assessorament i assistència tècnica, quan així ho demanen les persones titulars, les responsables o el personal dels dits centres de treball.
  • Assistir tècnicament i assessorar les autoritats laborals, la Inspecció de Treball i Seguretat Social i les autoritats judicials. Es prestarà en els termes requerits per aquestes, incloent-hi les actuacions de caràcter pericial.
  • Assistir tècnicament l'autoritat laboral per al seguiment i control dels registres reglamentaris, les comunicacions d'obertures i la resta d'obligacions empresarials contingudes en les disposicions en matèria de seguretat i salut en el treball.
  • Respecte dels serveis de prevenció, tant propis com concertats, així com de les entitats auditores, sense perjudici de les actuacions de les administracions públiques competents en matèria sanitària, serà òrgan al servei de l'autoritat laboral, de control i vigilància de l'activitat d'aquestes, i s'estendrà tant a la comprovació dels requisits tècnics previs a la seua autorització, si és el cas, com al desenvolupament de la seua activitat ordinària.
  • L'Institut prestarà el suport necessari amb els seus mitjans tècnics i humans per a l'execució dels plans i programes d'actuació que establisca l'autoritat laboral.
  • El Consell podrà assignar a l'Institut aquelles altres competències no incloses en el present reglament que siguen necessàries per al compliment dels fins de prevenció, promoció de la seguretat i salut en el treball, amb l'objectiu d'impulsar i fomentar el benestar laboral a la Comunitat Valenciana.
 6. Competències d'autoritat pública.
  • El personal de l'Institut al qual s'habilite per a l'exercici de funcions de comprovació amb capacitat de requeriment en matèria de prevenció de riscos laborals, amb l'abast assenyalat en l'article 9.3 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i la normativa que la desplega, tindrà la consideració d'agent de l'autoritat laboral.