Campus virtual invassat

Campus virtual INVASSAT

Novetats cursos 2021

NOTES
 
NOVETAT  ¡ Inici de la preinscripció dia 15 de febrer 2021 a les 08 hores !
 
Per a accedir a la preinscripció necessites estar registrat
 
Si encara no estàs registrat, quan s'inicie el *periódo de preinscripció, selecciona de la taula Pla 2021 el curs que sol·licites i entra en l'enllaç M'interessa on podràs registrar-te en la plataforma i obtindre el teu usuari i la teua clau d'accés.
 
Nota important:  Els cursos oferits al Campus Virtual es dirigeixen a persones l'activitat laboral de les quals es desenvolupa en la Comunitat Valenciana.
 
La selecció d'un curs incorpora al sol·licitant a la llista de *pre-inscripció en aqueix curs. D'aquesta llista se seleccionen els alumnes de cada curs. Els alumnes matriculats rebran un correu abans de l'inici del curs indicant-los que estan admesos. La resta dels *pre-inscrits romanen en la llista d'espera per si es produeix alguna baixa. 
 
Tota la informació de novetats del Campus Virtual *podeis consultar-la tant en la pròpia web del *INVASSAT com en les nostres xarxes socials.
 
Visualització des de Chrome i Mozilla

Formació 2021 iframe

Campus Virtual INVASSAT 2021

 Oferta formativa Campus Virtual  2021 
 
Aquesta oferta formativa està previst que es desenvolupe al llarg de l'any en tres edicions amb inici al febrer, maig i octubre respectivament.
 
En aquest any es desenvoluparan cursos de PRL de funcions de nivell bàsic, cursos de promoció de la PRL i activitats formatives específiques.
 
Cursos de PRL bàsics: Aquesta formació correspon a l'establida en el reglament dels Serveis de Prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener) i capacita per al desenvolupament de les funcions del nivell bàsic especificat en el seu article 35.
 
Curs de PRL Nivell Bàsic Genèric (50 hores) (dirigit exclusivament a persones ocupades).
 
Curs de PRL Nivell Bàsic per a personal del Sector Administració (50 hores).
 
Curs de PRL Nivell Bàsic per a personal d'emergències (70 hores).
 
Curs de PRL Nivell Bàsic amb nanomaterials (50 hores).
 
Curs de PRL per a Autònoms (50 hores).
 
Curs de PRL Nivell Bàsic per al Sector químic (50 hores).
 
Curs de PRL Nivell Bàsic per al Sector alimentació (50 hores).
 
Curs de PRL Nivell Bàsic per al Sector educatiu (50 hores).
 
Curs de PRL Nivell Bàsic per al Sector serveis (50 hores).
 
 
Cursos de promoció de la PRL: 
 
Curs de PRL per a comandaments directius (30 hores).
 
Curs de Transversalització de la SST en la Formació Primària, Secundària i el Batxillerat (30 hores).
 
Curs de PRL per a empleats i empleades de la llar (15 hores).
 
Curs de Seguretat Viària Laboral  (30 hores).
 
 
Cursos d'específics en PRL: 
 
Curs sobre Plans d'autoprotecció (15 hores).
 
Curs sobre riscos de l'electricitat estàtica (15 hores).
 
CERTIFICAT
 
Recordem que per obtenir el certificat cal obtenir la qualificació d'APTE en el conjunt de l'avaluació i emplenar l'enquesta de satisfacció" del curs abans de la data de tancament.
 
En els cursos que atorguen certificat que habilita per desenvolupar les funcions bàsiques ha una prova d'avaluació final en convocatòria única. La nota per superar aquesta prova és de 8 sobre 10.
 
NOTA
 
Accedeix al Campus Virtual i selecciona el curs del teu interès.
 
Si encara no estàs registrat, accedeix al Campus Virtual, selecciona el curs del teu interès on podràs registrar-te a la plataforma i obtenir el teu usuari i la teva clau d'accés.
 
Les dades de caràcter personal recollides en formulari de preinscripció podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seves competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm 298, de 14/12/1999).
 
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6.376 de 14.10.2010), dóna la seva autorització perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les seves dades d'identitat (DNI) i, si escau, de residència. En cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment (desmarqueu la casella a la base del formulari en cas de no autoritzar).

Visualització de contingut web

Login campus virtual

Visualització de contingut web

Recuperació de la contrasenya