Teléfono

Memòria prevencionista

Campus virtual INVASSAT

Campus virtual INVASSAT

Novetats cursos 2021

 

Segueix-nos en les xarxes socials per a conéixer les últimes novetats!

Informació d'interés

 • Per a accedir a la preinscripció necessites estar registrat o registrada. Si encara no ho estàs, quan s'inicie el període de preinscripció, selecciona de la taula el curs que sol·licites i entra en l'enllaç M'interessa on podràs registrar-te en la plataforma i obtindre el teu usuari i la teua clau d'accés.
 • Els cursos oferits al Campus Virtual es dirigeixen a persones majors de 16 anys  que visquen o l'activitat laboral de les quals es desenvolupe en la Comunitat Valenciana.
 • Quan la persona interessada es preinscriu en un curs passa a formar part d'una llista de preinscripció. Si compleix els requisits del curs triat i hi ha places disponibles rebrà un correu en el qual se li comunica la matriculació.
 • Els qui havent-se preinscrit no resulten matriculats per superar la demanda a l'oferta de places s'incorporaran a una llista d'espera per si es produeix alguna baixa. Cada edició té la seua llista d'espera, que no genera cap dret per a edicions posteriors.
 • Per a una correcta visualització es recomana usar els navegadors Chrome i Mozilla Firefox.
 • Tota la informació de novetats del Campus Virtual podeu consultar-la tant en la pròpia web del *INVASSAT com en les nostres xarxes socials.

Login campus virtual

Login campus virtual

Formació 2021 iframe

Campus Virtual INVASSAT 2022

OFERTA FORMATIVA 2022

L'oferta formativa del campus virtual de l'INVASSAT es desenvolupa en tres edicions al llarg de l'any. Enguany s'ofereixen tres tipus de cursos:
 
Cursos de prevenció de riscos laborals bàsics. Aquesta formació correspon a l'establida en el reglament dels Serveis de Prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener) i capacita per al desenvolupament de les funcions del nivell bàsic especificat en el seu article 35.
 • Curs de PRL Nivell Bàsic Genèric (50 hores) (dirigit exclusivament a persones ocupades)
 • Curs de PRL Nivell Bàsic per a personal del Sector Administració (50 hores)
 • Curs de PRL Nivell Bàsic per a personal d'emergències (70 hores)
 • Curs de PRL Nivell Bàsic amb nanomaterials (50 hores)
 • Curs de PRL Nivell Bàsic per a treballadores i treballadors Autònoms (50 hores)
 • Curs de PRL Nivell Bàsic per al Sector químic (50 hores)
 • Curs de PRL Nivell Bàsic per al Sector alimentació (50 hores)
 • Curs de PRL Nivell Bàsic per al Sector educatiu (50 hores)
 • Curs de PRL Nivell Bàsic per al Sector serveis (50 hores)
Cursos de promoció de la prevenció de riscos laborals.
 • Curs de PRL per a Comandaments Directius (30 hores)
 • Curs de Transversalització de la SST en la Formació Primària, Secundària i el Batxillerat (30 hores)
 • Curs de PRL per a empleats i empleades de la llar (15 hores)
Cursos específics de prevenció de riscos laborals.
 • Curs sobre Plans d'autoprotecció (15 hores)
 • Curs sobre riscos de l'electricitat estàtica (15 hores)
 

Certificat

Recordem que per a obtindre el certificat és necessària la qualificació d'APTE en el conjunt de l'avaluació i emplenar l'enquesta de satisfacció del curs abans de la data de tancament.
En els cursos que atorguen certificat que habilita per a desenvolupar les funcions bàsiques existeix una prova d'avaluació final. La nota per a superar aquesta prova és de 8 sobre 10.
 

Sobre les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal recollides en formulari de preinscripció podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seves competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm 298, de 14/12/1999).
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6.376 de 14.10.2010), dóna la seva autorització perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les seves dades d'identitat (DNI) i, si escau, de residència. En cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment (desmarqueu la casella a la base del formulari en cas de no autoritzar).