Telèfon

Memòria prevencionista

Campus virtual invassat

Campus virtual de l'INVASSAT

Novetats cursos 2020

NOVETAT CURSOS 2020

El període de preinscripció en els cursos de la 3a edició del Pla de Formació 2020 comença el dia 15 de setembre de 2020.

Aquesta edició està prevista per al període de l'1 d'octubre al 15 de desembre de 2020.

Nota: Per a accedir a la preinscripció necessites estar registrat

Si encara no estàs registrat, quan s'inicie el període de preinscripció, selecciona de la taula Pla 2020 el curs que sol·licites i entra en l'enllaç M'interessa on podràs registrar-te en la plataforma i obtindre el teu usuari i la teua clau d'accés.

Tota la informació de novetats del Campus Virtual pot consultar-la tant en la pròpia web del INVASSAT com en les nostres xarxes socials.

Visualització des de Chrome i Mozilla

Formacio 2020 iframe

Campus Virtual INVASSAT

Nota important: Els cursos oferts al Campus Virtual es dirigeixen a personal que desenvolupa la seua activitat a la Comunitat Valenciana.
La selecció d'un curs incorpora al sol·licitant a la llista de pre-inscripció en aquest curs. D'aquesta llista es seleccionen els alumnes de cada curs. Els alumnes matriculats rebran un correu abans de l'inici del curs indicant-los que estan admesos. La resta dels pre-inscrits romanen en la llista d'espera per si es produeix alguna baixa.
 
 
Oferta formativa Campus Virtual 3a edició 2020 (octubre-desembre)
 
Curs de PRL Nivell Bàsic Genèric (50 hores). (Dirigit exclusivament a persones ocupades)
 
 
 
 
 
 
Curs de Transversalització de la SST en la Formació Primària, Secundària i el Batxillerat (30 hores).
 
Curs de PRL per a empleats i empleades de la llar (15 hores).
 
Curs de seguretat viària laboral (30 hores).
 
Curs sobre Plans d'autoprotecció (15 hores).
 
Curs sobre riscos de l'electricitat estàtica (15 hores).
 
CERTIFICAT
 
Recordem que per obtenir el certificat cal obtenir la qualificació d'APTE en el conjunt de l'avaluació i emplenar l'enquesta de satisfacció" del curs abans de la data de tancament.
 
En els cursos que atorguen certificat que habilita per desenvolupar les funcions bàsiques ha una prova d'avaluació final en convocatòria única. La nota per superar aquesta prova és de 8 sobre 10.
 
NOTA
 
Accedeix al Campus Virtual i selecciona el curs del teu interès.
 
Si encara no estàs registrat, accedeix al Campus Virtual, selecciona el curs del teu interès on podràs registrar-te a la plataforma i obtenir el teu usuari i la teva clau d'accés.
 
Les dades de caràcter personal recollides en formulari de preinscripció podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seves competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm 298, de 14/12/1999).
 
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6.376 de 14.10.2010), dóna la seva autorització perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les seves dades d'identitat (DNI) i, si escau, de residència. En cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment (desmarqueu la casella a la base del formulari en cas de no autoritzar).

Login campus virtual

Login campus virtual

Recuperació de la contrasenya

Recuperació de la contrasenya