Telèfon

Memòria prevencionista

Biblioteca digital

En aquesta secció trobarà publicacions electròniques d'accés lliure a la Web sobre els distints àmbits d'especialització de la seguretat i salut en el treball.

Ves enrere INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2022). Datos de Siniestralidad Laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el resto de España y otras Comunidades Autónomas : enero–mayo 2021 / enero-mayo 2022

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2022). Datos de Siniestralidad Laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el resto de España y otras Comunidades Autónomas : enero–mayo 2021 / enero-mayo 2022

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Datos de Siniestralidad Laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el resto de España y otras Comunidades Autónomas : enero–mayo 2021 / enero-mayo 2022 [en línea]. Jorge Cervera Boada, José Ignacio Villarroya Bayarri, Miguel Poquet Peiró, coaut. Burjassot: INVASSAT, 2022. 10 p. [Consulta: 10.07.2022]. (EA05-220402).

Estos informes mensuales contienen las estadísticas provisionales interanuales (12 meses) de los accidentes con baja en jornada de trabajo e In Itínere para la Comunitat Valenciana y las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. La información se ofrece desagregada según diferentes clasificaciones, sectores económicos, secciones y divisiones CNAE, gravedad, forma del accidente, etc. Los datos sobre accidentes de trabajo en jornada de trabajo e in itínere son extraídos de la consulta de la aplicación Delt@. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos de personas trabajadoras expuestas, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
 
Aquests informes mensuals contenen les estadístiques provisionals interanuals (12 mesos) dels accidents amb baixa en jornada de treball i In Itinere per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'ofereix desagregada segons diferents classificacions, sectors econòmics, seccions i divisions CNAE, gravetat, forma de l'accident, etc. Les dades sobre accidents de treball en jornada de treball i in itinere són extrets de la consulta de l'aplicació Delt@. Ministeri de Treball i Economia Social. Dades de persones treballadores exposades, Ministeri de Treball i Economia Social.
 

Recomanem

Recomanem

Li recomanem que utilitze el buscador d'aquest lloc web per a trobar els documents que necessite.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

portada_boletin.jpg

CONSULTE ELS NOSTRES BUTLLETINS DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

En ells trobarà referenciats i classificats els documents cientificotècnics que anem incorporant a aquesta biblioteca digital, així com sumaris de revistes especialitzades d'accés a través d'internet, llocs web recomanats, l'agenda d'activitats formatives de l'INVASSAT i altres informacions que puguen ser d'utilitat per als que s'ocupen de la prevenció de riscos en el treball.

Enciclopèdia de salut i seguretat en el treball de l'OIT

La principal obra col·lectiva sobre SST, promoguda per l'OIT i editada en castellà per l'INSST. Obra de referència imprescindible.