Teléfono

Memòria prevencionista

Agents químics

Agents químics

NORMATIVA EUROPEA

Reglament d'Execució (UE) núm. 698/2014 de la Comissió de 24 de juny de 2014 que modifica el Reglamento (CE) núm. 2076/2002 pel que fa a la endotoxina ? de Bacillus thuringiensis. Diario Oficial de la Unión Europea, L 184, 25.06.2014, p. 4. 

Reglament d'Execució (UE) núm. 700/2014 de la Comissió de 24 de juny de 2014 que modifica el Reglament (UE) núm. 686/2012 pel que fa al Estat membre ponent per a la substància activa dimetomorf. Diario Oficial de la Unión Europea, L 184, 25.06.2014, p. 8. 

Directiva 98/24/CE del Consell, de 7 d'abril de 1998, relativa a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball (catorzena directiva especifica d'acord amb l'apartat 1 de l'articule 16 de la directiva 89/391/CEE). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 131, 05.05.1998, pp. 11-23.

Directiva 2000/39/CE de la Comissió, de 8 de juny del 2000, per la que s'estableix una primera llista de valors límit d'exposició professional indicatius en aplicació de la Directiva 98/24/CE del Consell relativa a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 142, 16.06.2000, pp. 47-50.

Decisió de la Comissió de 3 de març de 2014 per la qual es crea el Comité Científic per als Límits d'Exposició Professional a Agents Químics i per la qual es deroga la Decisió 95/320/CE de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 62, 04.03.2014, pp. 18-22.
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel que s'aprova la reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides. Boletín Oficial del Estado, núm. 20, 24.01.1984, pp. 1850-1856.

Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel que s'implanta el sistema harmonitzat comunitari d'autorització per a comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. Boletín Oficial del Estado, núm. 276, 18.11.1994, pp. 35452-35463. 

Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 104, 01.05.2001, pp. 15893-15899. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. Boletín Oficial del Estado, núm. 223, 15.09.2012, pp. 65127-65171.

Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'establixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines. Boletín Oficial del Estado, núm. 244, 11.10.2013, pp. 83123-83135.

Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció; el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 159, 04.07.2015, pp. 55096-55101

Orde de 8 de març de 1994 per la que s'estableix la normativa reguladora de l'homologació de cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides. Boletín Oficial del Estado, núm. 63, 15.03.1994, pp. 8499-8501.

Orde PRE/2871/2011, de 25 d'octubre, per la que es modifica l'annex I del Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel que s'implanta el sistema harmonitzat comunitari d'autorització per a comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris, a fi d'incloure les substàncies activesfosfur de zinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, metosulam, triflumurón, i es modifica la inclusió de la substància activa pirimifos-metil respecte a la restricció d'ús. Boletín Oficial del Estado, núm. 258, 26-10-2011, pp. 111517-111524.

Orde PRE/2872/2011, de 25 d'octubre, per la que es modifica l'annex I del Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel que s'implanta el sistema harmonitzat comunitari d'autorització per a comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris, a fi d'incloure les substàncies actives 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato, fenoxicarb, cletodim, bupirimato i dietofencarb. Boletín Oficial del Estado, núm. 258, 26-10-2011, pp. 111525-111535.

Orde PRE/2745/2012, de 20 de desembre, per la que s'inclouen les substàncies actives Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, serotip H14, cep AM65-52, fipronil, lambda-cihalotrina i deltametrina en l'annex I del Reial Decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel que es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides. Boletín Oficial del Estado, núm. 309, 25.12.2012, pp. 87398-87403.

Esmenes a l'Annex III del Conveni de Rotterdamper a l'aplicació del procediment de consentiment fonamentat previ aplicable a certs plaguicides i productes químics perillosos objecte de comerç internacional - Decisions RC-6/4, RC-6/5, RC-6/6 i RC-6/7, adoptades en Ginebra el 10 de maig de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 134, 03.06.2014, pp. 41839-41841.

 

NORMATIVA VALENCIANA 

Orde 1/2013, de 9 de gener, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es dicten normes per a la inscripció, comunicació i funcionament del Registre Oficial d'Establiments i Servicis Biocides de la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6945, 17.01.2013, pp. 1515-1526.