Teléfono

Memoria prevencionista

monográficos

Atrás ALAMAR GALÁN, Roberto (2019); LLORCA RUBIO, José Luis. Determinació dels nivells de pressió sonora contínua equivalent en els conservatoris professionals de música de la Generalitat Valenciana.

ALAMAR GALÁN, Roberto (2019); LLORCA RUBIO, José Luis. Determinació dels nivells de pressió sonora contínua equivalent en els conservatoris professionals de música de la Generalitat Valenciana.

ALAMAR GALÁN, Roberto; LLORCA RUBIO, José Luis. Determinació dels nivells de pressió sonora contínua equivalent en els conservatoris professionals de música de la Generalitat Valenciana [online]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2019. 24 p. [Consulta: 17.12.2019]. <https://invassat.gva.es/documents/161660384/167600130/AT-190301+Determinaci%C3%B3%20dels+nivells+de+pressi%C3%B3%20sonora+cont%C3%ADnua+equivalent+en+els+conservatoris+professionals+de+m%C3%BAsica+de+la+Generalitat+Valenciana>. (Apunts tècnics; AT-190301)
 
"Aquest document tracta dels objectius, la metodologia, els resultats i la interpretació d'aquests que constitueixen l'estudi dut a terme en diversos conservatoris professionals de música de la Generalitat Valenciana i amb el qual es pretén establir per a les diferents assignatures que s'hi imparteixen uns valors de nivell de pressió sonora continu equivalent LAeq,T,m. En aquest estudi no abordem l'establiment de mesures de prevenció i/o protecció tendents a reduir l'exposició dels treballadors, ja que entenem que això correspon a la fase de l'avaluació que ha d'efectuar-se a partir dels resultats d'aquest estudi i en la qual s'han de considerar els horaris de cada professor, variable fonamental a l'hora de determinar en el lloc de treball si hi ha o no exposició laboral al soroll. En relació amb la docència, i especialment en els conservatoris, no es disposa de més informació que el document Ruido en los sectores de la música y el ocio publicat per l'INSHT, en el qual es dedica l'apèndix 5 a abordar la problemàtica de la docència i es presenten per a diferents instruments nivells d'exposició representatius mesurats durant una classe en un conservatori, i proposen unes mesures dirigides a reduir l'exposició al soroll (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [INSST], 2011)."