Teléfono

Memoria prevencionista

monográficos

Atrás AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ALIMENTATION, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL (Francia) (2021). Valeurs limites d'exposition en milieu professionnel: évaluation des méthode de mesure de neuf substances de la directive (UE) n° 2019/1831: avis de l’Anses, rapport d’expertise collective

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ALIMENTATION, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL (Francia) (2021). Valeurs limites d'exposition en milieu professionnel: évaluation des méthode de mesure de neuf substances de la directive (UE) n° 2019/1831: avis de l’Anses, rapport d’expertise collective

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ALIMENTATION, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL (Francia). Valeurs limites d'exposition en milieu professionnel: évaluation des méthode de mesure de neuf substances de la directive (UE) n° 2019/1831: avis de l'Anses, rapport d'expertise collective [en línea]. Maisons-Alfort (Francia): Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 2021. 282 p. [Consulta 17.06.2021]. 
 
Los objetivos europeos para la protección de los trabajadores con respecto a los riesgos asociados a la exposición a agentes químicos se establecen a través de directivas europeas, en particular en forma de valores límite de exposición profesional (VLEP). En lo que respecta al establecimiento de VLEP europeos, la Comisión Europea se basa en recomendaciones emitidas por comités de expertos científicos europeos (SCOEL1 o RAC2). Por otro lado, dado que los comités de expertos europeos no realizan una evaluación en profundidad de los métodos de medición disponibles con respecto a los VLEP europeos, se solicita a la ANSES que realice estas evaluaciones para que el Ministerio de Trabajo francés pueda tener todos los elementos necesarios para determinar el carácter vinculante o indicativo del valor límite en la legislación nacional. La Directiva de la Comisión (UE) 2019/1831 de 24 de octubre de 2019 establece una quinta lista de valores límite de exposición ocupacional indicativos para 10 agentes químicos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo. Entre estos 10 agentes químicos, la trimetilamina fue objeto de una valoración pericial previa por parte de ANSES, cuyo dictamen, común a otras 10 sustancias, fue publicado en enero de 2019 (ANSES, 2019). Además, la trimetilamina no se incluyó en el contexto de esta evaluación pericial.
 
Els objectius europeus per a la protecció dels treballadors respecte als riscos associats a l'exposició a agents químics s'estableixen a través de directives europees, en particular en forma de valors límit d'exposició professional (VLEP). Pel que fa a l'establiment de VLEP europeus, la Comissió Europea es basa en recomanacions emeses per comités d'experts científics europeus (SCOEL1 o RAC2). D'altra banda, atés que els comités d'experts europeus no realitzen una avaluació en profunditat dels mètodes de mesurament disponibles respecte als VLEP europeus, se sol·licita a la ANSES que realitze aquestes avaluacions perquè el Ministeri de Treball francés puga tindre tots els elements necessaris per a determinar el caràcter vinculant o indicatiu del valor límit en la legislació nacional. La Directiva de la Comissió (UE) 2019/1831 de 24 d'octubre de 2019 estableix una cinquena llista de valors límit d'exposició ocupacional indicatius per a 10 agents químics en aplicació de la Directiva 98/24/CE del Consell. Entre aquests 10 agents químics, la trimetilamina va ser objecte d'una valoració pericial prèvia per part de ANSES, el dictamen de la qual, comuna a altres 10 substàncies, va ser publicat al gener de 2019 (ANSES, 2019). A més, la trimetilamina no es va incloure en el context d'aquesta avaluació pericial.
 
Des objectifs européens de protection des travailleurs vis à vis des risques liés à des expositions à des agents chimiques sont fixés via des directives européennes notamment sous la forme de VLEP. Dans la mesure où pour l'établissement de VLEP européennes, la Commission européenne s'appuie sur des recommandations émises par des comités d'experts scientifiques européens (le SCOEL1 ou le RAC2). Par contre, étant donné qu'aucune évaluation approfondie des méthodes de mesure disponibles au regard des VLEP européennes n'est réalisée par les comités d'experts européens, l'Anses est saisie pour réaliser ces évaluations afin que le ministère français chargé du travail puisse disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour fixer la nature contraignante ou indicative de la valeur limite dans le droit national. La directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établit une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle pour 10 agents chimiques en application de la directive 98/24/CE du Conseil. Parmi ces 10 agents chimiques, la triméthylamine a fait l'objet d'une expertise antérieure de l'Anses dont l'avis, commun à 10 autres substances, a été publié en janvier 2019 (Anses, 2019). Aussi, la triméthylamine n'a pas été incluse dans le cadre de la présente expertise.