Teléfono

Memoria prevencionista

Resultados - Biblioteca Digital de PRL

Atrás INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2021). Pla director de l'INVASSAT 2022-2028

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2021). Pla director de l'INVASSAT 2022-2028

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Pla director de l'INVASSAT 2022-2028 [en línea]. Burjassot: INVASSAT, 2021. 13 p. [Consulta: 30.11.2021]. (PA01-210101).
 
Els objectius transversals que regeixen el present Pla director són els següents: I. Contribuir de forma significativa en la reducció de danys laborals i en la millora de les condicions de treball en els centres de treball de la Comunitat Valenciana. II. Contribuir a la creació d'una autèntica cultura preventiva en la nostra societat. III. Contribuir a la consecución, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, de una prevención dinámica, ágil, accesible a toda la sociedad y que además genere valor añadido desde el punto de vista de la productividad y la competitividad de nuestras empresas. IV. Aconseguir complir amb les funcions i competències atribuïdes al INVASSAT de manera eficient. A més conté els següents apartats: missió de l'INVASSAT, valors de l'INVASSAT, visió de l'INVASSAT, diagnòstic de situació, eixos i línies d'acció i desenvolupe i implantació del Pla Director.
 
Los objetivos transversales que rigen el presente Plan Director son los siguientes: I. Contribuir de forma significativa en la reducción de daños laborales y en la mejora de las condiciones de trabajo en los centros de trabajo de la Comunidad Valenciana. II. Contribuir a la creación de una auténtica cultura preventiva en nuestra sociedad. III. Contribuir a la consecución, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, de una prevención dinámica, ágil, accesible a toda la sociedad y que además genere valor añadido desde el punto de vista de la productividad y la competitividad de nuestras empresas. IV. Conseguir cumplir con las funciones y competencias atribuidas al INVASSAT de manera eficiente. Además contiene los siguientes apartados: misión del INVASSAT, valores del INVASSAT, visión del INVASSAT, diagnóstico de situación, ejes y líneas de acción y Desarrollo e implantación del Plan director.