Teléfono

Memoria prevencionista

Resultados - Biblioteca Digital de PRL

Atrás INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2022). Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2020 : aprovada pel Consell General el 29 de juny de 2022 en conformitat amb el que es disposa en l'art. 13.B.c) de la Llei 2/2004 de creació de l'INVASSAT

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2022). Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2020 : aprovada pel Consell General el 29 de juny de 2022 en conformitat amb el que es disposa en l'art. 13.B.c) de la Llei 2/2004 de creació de l'INVASSAT

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2020 : aprovada pel Consell General el 29 de juny de 2022 en conformitat amb el que es disposa en l'art. 13.B.c) de la Llei 2/2004 de creació de l'INVASSAT [en línia]. Burjassot: INVASSAT, 2022. 52 p. [Consulta: 04.07.2022]. (MEM-220101).

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball estén la seua actuació a totes les empreses i a totes les persones treballadores per compte d'altri, en els seus centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana. També a les cooperatives, amb les particularitats derivades de la seua normativa específica, i a les persones treballadores autònomes pel que fa a les activitats de promoció de la prevenció. Així mateix, l'INVASSAT assumeix les competències atribuïdes als serveis de prevenció propis de la Generalitat dels sectors d'Administració Pública, Justícia i Docent, previstos en el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, excepte el sector Sanitari, coordinant, dins de les seues competències, l'actuació dels serveis de prevenció de la Generalitat. Els eixos i línies d'acció sobre els quals es vertebra la present Memòria, són els previstos en el nostre actual Pla Director i s'han desenvolupat prenent com a base tant el resultat del diagnòstic de situació reflectit en aquest Pla, com els criteris adoptats en la vigent Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i Benestar Laboral 2017-2020. Així mateix, en la definició de les línies d'acció també s'han tingut en compte les actuacions que el servei de prevenció ha de dur a terme per a donar compliment a l'acord de legislatura subscrit pel Consell amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa de Funció Pública de la Generalitat Valenciana.
 
El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo extiende su actuación a todas las empresas y a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena, en sus centros de trabajo radicados en la Comunitat Valenciana. También a las cooperativas, con las particularidades derivadas de su normativa específica, y a las personas trabajadoras autónomas en lo que se refiere a las actividades de promoción de la prevención. Así mismo, el INVASSAT asume las competencias atribuidas a los servicios de prevención propios de la Generalitat de los sectores de Administración Pública, Justicia y Docente, previstos en el Decreto 123/2001, de 10 de julio, del Consell, excepto el sector Sanitario, coordinando, dentro de sus competencias, la actuación de los servicios de prevención de la Generalitat. Los ejes y líneas de acción sobre los que se vertebra la presente Memoria, son los previstos en nuestro actual Plan Director y se han desarrollado tomando como base tanto el resultado del diagnóstico de situación reflejado en dicho Plan, como los criterios adoptados en la vigente Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2017-2020. Asimismo, en la definición de las líneas de acción también se han tenido en cuenta las actuaciones que el servicio de prevención debe llevar a cabo para dar cumplimiento al acuerdo de legislatura suscrito por el Consell con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa de Función Pública de la Generalitat Valenciana.